nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnejnr ogłoszenia: 150278                     poz. 1311


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Stanowiskach ds. Onkologii
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizacja zadań dotyczących współpracy z UE w zakresie onkologii m.in. wypracowywanie stanowiska prezentowanego na forum instytucji wspólnotowych oraz przygotowanie wyjazdów zagranicznych pozostających w zakresie zadań Stanowisk,
współudział w realizacji zadań związanych z opracowywaniem i realizacją Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedury konkursowej na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych oraz przygotowywanie umów oraz aneksów do umów na realizację zadań programu,
współpraca w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. programu,
przygotowywanie wniosków do Biura Dyrektora Generalnego w sprawie zawarcia umów zlecenia i umów o dzieło w zakresie realizacji zadań pozostających w kompetencji Stanowisk,
rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma z zakresu onkologii,
opracowywanie aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej z zakresu zadań onkologicznych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin ziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych",
znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia,
znajomość ustawy o działalności leczniczej,
znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
dyspozycyjność,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub medyczne,
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 29.03.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Stanowiskach ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22)63 49 655 lub w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-14
Data publikacji:
       2013-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-14Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1609 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.