nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 2013.03.19OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4, w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.

Celem ogólnym programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” jest:
- ocena stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej,
- ocena tendencji próchnicy w Polsce,
- analiza występujących w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno-leczniczych,
- analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na czynniki ryzyka chorób jamy ustnej wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań zdrowotnych jednostki,
- promocja zdrowia.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w roku 2013:
- określenie liczby zachowanych zębów naturalnych u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- określenie stanu i potrzeb leczenia przyzębia u osób dorosłych w różnym wieku;
- określenie odsetków osób dorosłych z zachowaną funkcja żucia;
- określenie stanu i wielkości potrzeb leczenia protetycznego u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania chorób błony śluzowej jamy ustnej u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania nie zdiagnozowanych i nie leczonych chorób przewlekłych błony śluzowej jamy ustnej u osób dorosłych w Polsce;
- określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u osób dorosłych;
- określenie rozkładu chorób przyzębia w populacji osób dorosłych w Polsce;
- określenie wielkości różnic w występowaniu chorób przyzębia zależnych od lokalizacji miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami w kraju.

Cele szczegółowe prowadzonych w roku 2013 badań socjomedycznych:
- określenie postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju w grupie osób dorosłych.

Cele w zakresie promocji zdrowia:
- edukacja dotycząca zdrowia jamy ustnej.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych i opracowania ich w formie raportu końcowego oraz przeprowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Finansowanie programu:
Program zostanie sfinansowany z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
Udział własny realizatorów – brak. Realizatorzy otrzymują środki publiczne z zastrzeżeniem działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013. 217).

Wymagania stawiane oferentom.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę,
2. adres do korespondencji,
3. numer telefonu i faksu,
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają
5. być przekazywane środki na realizację programu,
6. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
7. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
8. statut jednostki,
9. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w
10. przedmiocie konkursu,
11. kopię polisy OC,
12. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
13. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
14. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności: - liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań, - liczbę możliwych do wykonania badań epidemiologicznych i socjomedycznych, - harmonogram realizacji zadań, - kalkulację kosztów badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz pozostałych zadań finansowanych z wydatków bieżących,
3. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności: - wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu, - doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
1. spełnienie wymogów formalnych
2. prowadzenie działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej, usługowo-leczniczej,
3. udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu ogólnopolskich badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej,
4. dysponowanie odpowiednią kadrą (co najmniej 1 samodzielny pracownik naukowy mający doświadczenie w prowadzeniu ogólnopolskich badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej oraz 3 pracowników ze stopniem doktora nauk medycznych),
5. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
5. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach.
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs – program Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015 i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-18
Data publikacji:
       2013-03-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3178 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.