nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
w Biurze Dyrektora GeneralnegoNr ogłoszenia: 150460

poz. 1314


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie w urzędzie kontroli wewnętrznych (planowych i doraźnych) oraz postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków - w celu uzyskania aktualnej informacji odnośnie stanu rzeczywistego w porównaniu ze stanem docelowym,
- przygotowanie propozycji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz analiza przyczyn stanowiących podstawę tych wystąpień w celu wskazania ewentualnych nieprawidłowości w działalności urzędu i możliwości wyeliminowania ich występowania, oraz monitorowanie stan realizacji wniosków pokontrolnych w celu dostarczenia Dyrektorowi Generalnemu aktualnej informacji o realizacji wniosków i zaleceń,
- uczestnictwo w koordynacji spraw dotyczących kontroli działalności Ministerstwa prowadzonych przez podmioty inne niż Najwyższa Izba Kontroli oraz monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w tym zakresie,
- wykonywanie zadań związanych z monitorowaniem realizacji przez komórki organizacyjne Ministerstwa zaleceń wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych - w obszarze spraw nadzorowanych przez Dyrektora Generalnego,
- udział w opracowywaniu rocznych planów kontroli wewnętrznych,
- udział w opracowywaniu rocznych i okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, postępowań wyjaśniających oraz rozpatrywanych skarg i wniosków skierowanych do Biura,
- uczestnictwo w rozpowszechnianiu osiągniętych wyników walki z oszustwami i korupcją w systemie ochrony zdrowia pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiej Sieci do spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN),
- uczestnictwo w rozwijaniu systemu przepływu informacji dotyczącego rodzajów i metod działalności związanej z oszustwami i korupcją w ochronie zdrowia.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- zagraniczne podróże służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z kontrolą lub audytem wewnętrznym,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość zagadnień związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą,
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych,
- znajomość procedur administracyjnych,
- umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

- studia podyplomowe z zakresu: prawa lub ekonomii lub zarządzania lub kontroli wewnętrznej lub audytu,
- posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
- doświadczenie w zakresie systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
- umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05.04.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia , Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63-49-652 lub w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-21
Data publikacji:
       2013-03-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1434 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.