nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Radca prawny ds. obsługi prawnej w Biurze Dyrektora GeneralnegoNr ogłoszenia: 150458

poz. 1313MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
radcy prawnego ds. obsługi prawnej w Biurze Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- zapewnienie obsługi prawnej w zakresie spraw pozostających we właściwości Biura Dyrektora Generalnego, poprzez świadczenie pomocy prawnej, w szczególności sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów, które wymagają parafy radcy prawnego,
- sporządzanie ekspertyz i analiz z zakresu kompetencji Biura Dyrektora Generalnego w celu wyjaśnienia zagadnień prawnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro,
- opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, projektów decyzji administracyjnych, projektów odpowiedzi do organów i podmiotów zewnętrznych w zakresie działalności Biura Dyrektora Generalnego,
- opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów aktów prawnych przygotowywanych w Biurze oraz projektów upoważnień i pełnomocnictw,
- prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi w charakterze pełnomocnika

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe prawnicze,
- uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
- 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata doświadczenia w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą prawną,
- znajomość przepisów z zakresu prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego,
- znajomość zasad techniki prawodawczej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność negocjacji,
- umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

- studia podyplomowe w zakresie legislacji lub ukończona aplikacja legislacyjna,
- wiedza systemowa z zakresu działu – Zdrowie,
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
- roczne doświadczenie w pracy w administracji rządowej na stanowisku związanym z obsługą prawną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia uprawnień radcy prawnego,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05.04.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63-49-652,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-21
Data publikacji:
       2013-03-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2349 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.