nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia PublicznegoNr ogłoszenia: 150455

poz. 1312MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych z zakresu zdrowia psychicznego (psychiatrii i patologii społecznych),
- opiniowanie projektów aktów prawnych, ich założeń i innych dokumentów rządowych z zakresu zdrowia psychicznego,
- opiniowanie projektów aktów prawnych, ich założeń oraz dokumentów rządowych (wewnętrznych i zewnętrznych), odnoszących się do zagadnień leżących w zakresie kompetencji wydziału – w celu zapewnienia spójności przyjmowanych w nich rozwiązań z działaniami podejmowanymi przez wydział/resort, a przez to spójności systemu prawnego i polityki państwa w obszarze należącym do właściwości wydziału,
- interpretowanie przepisów prawa w zakresie zadań prowadzonych przez wydział i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa, jak również podmiotami zewnętrznymi,
- wspieranie innych pracowników wydziału w wykonywaniu powierzonych im zadań z zakresu legislacji,
- organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach i naradach (konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych RCL) i prezentowanie na nich stanowiska departamentu,
- przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu właściwości wydziału,
- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i naradach, prezentowanie na nich stanowiska Ministra Zdrowia (lub stanowiska władz polskich).

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca na stanowisku wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
- 2 lata doświadczenia zawodowego,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość przepisów i problematyki z zakresu zdrowia psychicznego i uzależnień,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
- umiejętność przygotowywania analiz,
- umiejętność argumentacji.

wymagania dodatkowe:

- roczne doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia,
- ukończona aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji,
- znajomość problematyki zdrowia psychicznego i uzależnień na szczeblu międzynarodowym (regulacje prawne, dokumenty programowe),
- znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania,
- przeszkolenie z zakresu procesu legislacyjnego, prawa i instytucji europejskich, procesu decyzyjnego w organizacjach międzynarodowych, zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego,
- umiejętność negocjacji,
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 05.04.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
w Departamencie Zdrowia Publicznego - (22) 53-00-253 lub w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-21
Data publikacji:
       2013-03-22
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1549 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.