nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i InwestycjiNr ogłoszenia: 150488

poz. 1316MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- opracowywanie projektu budżetu części 46 – Zdrowie w zakresie działu 803 – Szkolnictwo wyższe, działu 750 – Administracja publiczna oraz w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85134 – Inspekcja do spraw substancji chemicznych, a także dokonywanie podziału środków ustalonych ustawą budżetową,
- opracowywanie, zatwierdzanie i rozliczanie funduszu wynagrodzeń w zakresie Biura Dyrektora Generalnego i Biura ds. Substancji Chemicznych, oraz informowanie o kwotach dochodów i wydatków ujętych w ustawie budżetowej, celem opracowania planów finansowych i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, analizowanie realizacji planów finansowych, zawiadamianie uczelni o wysokości ustalonej na dany rok dotacji na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów oraz dokonywanie zmian w ciągu roku,
- uruchamianie środków finansowych dla uczelni i jednostek w rozdz. 75001 i 85134 oraz prowadzenie ewidencji przekazywanych środków,
- opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej i rocznej w dziale 803, 750 i w rozdziale 85134 w zakresie dochodów i wydatków w szczegółowości paragrafów oraz opracowywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania zatrudnienia i analizowanie realizacji planów finansowych,
- udział w opracowywaniu zbiorczych informacji dla Min. Finansów i Parlamentu dot. projektu budżetu i sprawozdań z wykonania budżetu oraz opracowywaniu okresowych raportów dotyczących stopnia realizacji budżetu w zakresie prowadzonych zagadnień,
- przygotowywanie materiałów dla inspektorów Najwyższej Izby Kontroli dotyczących prowadzonych zagadnień.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa urządzeń biurowych;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na 1 piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
- 1 rok doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej sześć miesięcy w komórkach finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word,
- komunikatywność,
- zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

- samodzielność,
- umiejętność działania w sytuacjach nietypowych,
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05.04.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63-49-520,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-22
Data publikacji:
       2013-03-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-22Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1537 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.