nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Naczelnik Wydziału Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnejnr ogłoszenia: 150550                             poz. 1317MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Naczelnik Wydziału Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowanie i opracowanie z Konsultantami Krajowymi i ekspertami nowych programów zdrowotnych lub dotychczas realizowanych oraz ich modyfikacji,
kierowanie pracami mającymi na celu przeprowadzenie procedury konkursowej, przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programów zdrowotnych, z wyłączeniem programów z zakresu onkologii i transplantologii,
nadzór nad procedurą legislacyjną dotyczącą realizowanych zadań Wydziału,
koordynowanie spraw związanych z rozliczaniem programów zdrowotnych oraz monitorowaniem realizacji programów (środki przeznaczone na realizacje programów zdrowotnych to ok. 450 mln zł. rocznie),
opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych programach zdrowotnych dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz branie udziału w posiedzeniach Sejmu, Senatu oraz Najwyższej Izby Kontroli,
nadzór nad realizacją zadań dotyczących współpracy z UE w zakresie zadań Wydziału m.in. wypracowywanie stanowiska prezentowanego na forum instytucji wspólnotowych oraz nadzór nad przygotowaniem wyjazdów zagranicznych pozostających w zakresie zadań Wydziału,
nadzór nad dochowywaniem terminowości wykonywanych zadań przez pracowników Wydziału,
realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Narodowym Centrum Krwi w Warszawie oraz Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, praca często w godzinach nadliczbowych, udział w różnych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz posiedzeniach Sejmu, Senatu oraz Najwyższej Izby Kontroli;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
3-letni staż pracy, w tym 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem min. 5 osobowym,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość systemu ochrony zdrowia,
znajomość ustawy o działalności leczniczej,
znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
przedstawienie koncepcji realizacji zadań,
dyspozycyjność,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
umiejętność kierowania zespołem,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.04.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „Naczelnik Wydziału Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje
:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22) 63 49 415,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-26
Data publikacji:
       2013-03-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1859 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.