nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji NiejawnychNr ogłoszenia: 1736

poz. 1321MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie dotyczącym planowania i programowania obronnego oraz planowania operacyjnego w dziale administracji rządowej – zdrowie,
- inicjowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, dotyczących realizacji zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie,
- prowadzenie spraw dotyczących planowania zadań w zakresie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
- koordynowanie i wykonywanie przedsięwzięć w ramach zadań działu administracji rządowej – zdrowie w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej,
- planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie szkoleń obronnych w dziale administracji rządowej – zdrowie,
- prowadzenie spraw związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki, z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych oraz spraw dotyczących planowania, tworzenia oraz udostępniania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i monitorowania zagrożeń w dziale administracji rządowej – zdrowie,
- realizowanie zadań wynikających z nadzoru Ministra nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
- prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie ratownictwa medycznego,
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie Kancelarii Tajnej i archiwum dokumentów niejawnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; wyjazdy służbowe; dyspozycyjność.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
- co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
- znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- znajomość przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z przepisami wykonawczymi,
- znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o informacjach i danych ustawowo chronionych,
- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- znajomość regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia,
- poświadczenie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
- znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie B1,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- zdolność kierowania i organizacji pracy zespołów,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
- umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:

- studia lub studia podyplomowe o kierunku obronnym lub zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
- wyższy kurs obronny,
- doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym lub ratownictwem medycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie,
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca,
- oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
- oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 z 21.11.2008 o s. c.),
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne;

etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe;

etap 3: badanie poziomu znajomości języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego w odniesieniu do osób, które złożyły oświadczenie o znajomości języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego na wymaganym poziomie sprawdzane będzie poprzez:
* krótką prezentację kandydata w języku obcym,
* rozprawkę pisemną,
* przeczytanie i omówienie tekstu;

etap 4: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 06.04.2013 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych”

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy i należy dołączyć go w zamkniętej i opisanej kopercie.
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2a do ustawy.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-26
Data publikacji:
       2013-03-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-26Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2094 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.