nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalisty do spraw finansowych i pomocy technicznej
w ramach programów pomocowych finansowanych przez państwa EFTA w Wydziale Finansów i Pomocy Technicznej Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 150555                         poz. 1319


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty do spraw finansowych i pomocy technicznej
w ramach programów pomocowych finansowanych przez państwa EFTA
w Wydziale Finansów i Pomocy Technicznej Programów Pomocowych
w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
weryfikowanie i akceptowanie dokumentów sprawozdawczych pod kątem formalno-rachunkowym z realizacji projektów w ramach programów pomocowych SPPW oraz MF EOG i NMF w celu prawidłowego rozliczania projektów,
przygotowywanie opisów faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej po uzyskaniu niezbędnych danych od pozostałych wydziałów w ramach SPPW, MF EOG i NMF w celu prawidłowego zaksięgowania wydatków,
przygotowywanie, na podstawie ewidencjonowanych faktur, zestawienia poniesionych wydatków załączanych do wniosków o płatność w zakresie pomocy technicznej SPPW oraz kosztów zarządzania NMF i MF EOG w celu sprawnego i prawidłowego przygotowywania tychże wniosków,
obsługiwanie przepływów finansowych związanych z realizacją projektów w ramach SPPW, MF EOG i NMF (w tym sporządzanie zestawienia przewidywanych płatności oraz informacji na temat płatności dokonywanych przez beneficjentów) w celu sprawnej realizacji projektów,
uzgadnianie poprawności danych wprowadzonych do ewidencji księgowej, w celu zapewnienia prawidłowej i spójnej realizacji wydatków pomocy technicznej SPPW i kosztów zarządzania NMF i MF EOG.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz związana z pracą pod presją czasu;

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe,
2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w komórkach finansowych,
wiedza z zakresu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz MF EOG i NMF,
wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz finansów publicznych,
zdolności komunikacyjne,
zdolność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji.

wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe,
roczne doświadczenie w pracy z projektami,
przeszkolenie z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
umiejętność działania pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.04.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Finansów i Pomocy Technicznej Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich –1 etat umowa na zastępstwo, nr ogłoszenia: 150555”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
w Departamencie Funduszy Europejskich (22)53-00-158,
w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-26
Data publikacji:
       2013-03-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1711 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.