nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia PublicznegoNr ogłoszenia: 150980

poz. 1324MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

określanie i promowanie działań mających na celu ochronę zdrowia przed następstwami używania substancji psychotropowych, środków odurzających i środków zastępczych w celu realizacji polityki państwa oraz przygotowywanie stosownych w tym zakresie dokumentów we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej,
przygotowywanie informacji i wyjaśnień dotyczących rozwiązań prawnych i programowych z zakresu polityki narkotykowej,
przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej w celu zapewnienia podstaw prawnych, organizacyjnych i finansowych dla sprawnej realizacji zadań wynikających z polityki narkotykowej państwa,
realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym nad Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w tym w szczególności przygotowywanie projektów opinii o gospodarce finansowej jednostki, opiniowanie wniosków o nagrody dla dyrektorów jednostki, rozpatrywanie skarg na działalność jednostki,
przygotowywanie analiz merytorycznych projektów dokumentów rządowych w zakresie polityki narkotykowej,
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i ograniczania szkód zdrowotnych wynikających z używania narkotyków,
realizacja zadań związanych z członkostwem Polski w organizacjach i gremiach międzynarodowych w zakresie polityki narkotykowej.


Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca na stanowisku wiąże się z wyjazdami służbowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, uczestnictwem w konferencjach;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:


wykształcenie: wyższe magisterskie
1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w ochronie zdrowia,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość problematyki z zakresu narkotyków i narkomanii, w tym zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych następstw używania narkotyków,
znajomość organizacji administracji publicznej,
znajomość procedury legislacyjnej i postępowania administracyjnej,
znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
umiejętność przygotowywania analiz,
umiejętność argumentacji,
dyspozycyjność.


dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych, prawa, administracji lub zdrowia publicznego,
roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony zdrowia i ograniczania zdrowotnych następstw używania narkotyków,
znajomość zagadnień z zakresu: międzynarodowych regulacji z zakresu polityki narkotykowej, ekonomii – finansowania świadczeń zdrowotnych, praw człowieka i praw pacjenta,
umiejętność organizacji pracy własnej i niewielkich zespołów,
umiejętność negocjacji,
znajomość drugiego języka Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać do dnia 30.04.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53-00-324,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-15
Data publikacji:
       2013-04-16
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-15Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1894 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.