nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.2013-05-14 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-08-29 Wybór realizatora/realizatorów zadania w roku 2013
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel jakim jest rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania w szczególności przez kontynuację rozwoju rejestrów transplantacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).
Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2013 roku w zakresie:
1. Poszerzenia systemu alokacji nerek o wyniki badań immunologicznych w doborze nerek uwzględniający brak niezgodności w układzie HLA dawcy z biorcą z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie *.
2. Poszerzenia systemu w obszarze przeszczepiania komórek krwiotwórczych w zakresie rejestru przeszczepień, zdarzeń i reakcji niepożądanych i listy oczekujących na przeszczepienie z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie *.
3. Wdrożenia nowego systemu w obszarze przeszczepiania rogówki uwzględniającego rejestr przeszczepień, zdarzenia i reakcje niepożądane, listy oczekujących oraz alokację i dystrybucję rogówek z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie*.
4. Wdrożenia stałych raportów z zakresu poszczególnych elementów systemu z możliwością filtrowania danych.
5. Wdrożenia systemu eksportu danych z rejestrów w formacie tekstowym w celu zapewnienia uprawnionym użytkownikom tworzenia specjalistycznych raportów oraz prowadzenia bieżącej walidacji wpisów.
6. Szkolenia pracowników Poltransplantu z bieżącej obsługi i administracji systemu rejestrów oraz wsparcia bieżącego funkcjonowania systemu.
7. Wdrożenia modułu Koordynacja poprzez stworzenie platformy umożliwiającej tworzenie kopii wydruku z Centralnego Rejestru Sprzeciwów.
8. Wprowadzania do rejestrów Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” brakujących historycznych danych o dawcach i biorcach przeszczepionych narządów i komórek krwiotwórczych, w tym wprowadzenia rekordów wszystkich historycznych pobrań narządów od żywych dawców celem stworzenia pełnego Rejestru Żywych Dawców od 1967 r.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający harmonogram realizacji Programu w tym kalkulację kosztów:
1) Poszerzenia systemu alokacji nerek o wyniki badań immunologicznych w doborze nerek uwzględniającego brak niezgodności w układzie HLA dawcy z biorcą z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie*;
2) Poszerzenia systemu w obszarze przeszczepiania komórek krwiotwórczych w zakresie rejestru przeszczepień, zdarzeń i reakcji niepożądanych i listy oczekujących na przeszczepienie z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie *;
3) Wdrożenia nowego systemu w obszarze przeszczepiania rogówki uwzględniającego rejestr przeszczepień, zdarzenia i reakcje niepożądane, listy oczekujących oraz alokację i dystrybucję rogówek z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie*;
4) Wdrożenia stałych raportów z zakresu poszczególnych elementów systemu z możliwością filtrowania danych;
5) Wdrożenia systemu eksportu danych z rejestrów w formacie tekstowym w celu zapewnienia uprawnionym użytkownikom tworzenia specjalistycznych raportów oraz prowadzenia bieżącej walidacji wpisów;
6) Szkolenia pracowników Poltransplantu z bieżącej obsługi i administracji systemu rejestrów oraz wsparcia bieżącego funkcjonowania systemu;
7) Wdrożenia modułu Koordynacja poprzez stworzenie platformy umożliwiającej tworzenie kopii wydruku z Centralnego Rejestru Sprzeciwów;
8) Wprowadzania do rejestrów Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” brakujących historycznych danych o dawcach i biorcach przeszczepionych narządów i komórek krwiotwórczych, w tym wprowadzenia rekordów wszystkich historycznych pobrań narządów od żywych dawców celem stworzenia pełnego Rejestru Żywych Dawców od 1967 r.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności
a) wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu.
b) potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia Oferenta w następujących obszarach:
- Przeprowadzenie analiz systemów ochrony zdrowia w obszarze bezpieczeństwa na potrzeby administracji publicznej o wartości minimum 90 000 zł.
- Rozbudowa rejestru medycznego o zasięgu co najmniej krajowym o wartości minimum 300 000 zł.
- Rozbudowa minimum jednego Systemu Internetowego i Intranetowego o wartości minimum 300 000 zł.
- Rozbudowa minimum jednego Systemu raportowo-analitycznego dla administracji publicznej dla minimum 1000 użytkowników. Potwierdzenie doświadczenia powinno zawierać krótki opis realizowanych projektów wraz z załączonymi protokołami odbioru lub referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2.
3. Ocena doświadczenia w szkoleniu z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.
4. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu.
5. Ocena możliwości wdrażania ustawowych rejestrów transplantacyjnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.). oraz możliwości przeprowadzenia przetargu na utworzenie modułów systemu Rejestrów Transplantacyjnych wraz z przeprowadzenia szkoleń z ich obsługi i korzystania m.in. przez ośrodki przeszczepiające. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt.: „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na wybór realizatora zadania w roku 2013 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. * Przed podpisaniem umowy z realizatorem zadania, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” przedstawi do akceptacji Ministrowi Zdrowia szczegółowe rozwiązania dotyczące alokacji nerek i rogówek z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2013 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-19
Data publikacji:
       2013-04-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-08-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-29Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania w roku 2013
2013-05-14Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-04-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4470 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.