nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Naczelnik Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowianr ogłoszenia: 151208                         poz. 1330


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Naczelnika Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
nadzorowanie publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, oraz w zakresie prac projektowych programu e-zdrowie,
prowadzenie spraw dotyczących procedury legislacyjnej aktów prawnych w zakresie systemów informatycznych ochrony zdrowia,
nadzorowanie wykonywania przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zadań związanych z realizacją programu e-zdrowie,
nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zadań dotyczących rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania systemów informatycznych ochrony zdrowia,
prowadzenie spraw dla potrzeb statystyki publicznej, w szczególności opracowywanie i analizowanie zbiorczych danych statystycznych w zakresie zasobów w ochronie zdrowia,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na sprawy wpływające do Wydziału (np. skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie).

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstym odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter; pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku „B” i „C”

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
3 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub stanowisku samodzielnym,
znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia,
znajomość zagadnień z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych ze środków europejskich,
wiedza z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej,
znajomość przepisów prawa o zamówieniach publicznych,
znajomość przepisów prawa z zakresu administracji publicznej,
znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.

wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe w zakresie systemów informatycznych ochrony zdrowia,
znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
umiejętność działania pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać 09.05.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „Naczelnik Wydziału ds. Systemów Informacyjnych i Statystyki w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia (22) 63-49-277,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-24
Data publikacji:
       2013-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2751 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.