nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i StrategiiNr ogłoszenia: 1763

poz. 1333MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opiniowanie projektów tekstów regulacyjnych i ocen skutków kluczowych regulacji przygotowywanych w komórkach organizacyjnych,
tworzenie i obsługa narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę wybranych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych,
przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów,
sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji w systemie ochrony zdrowia,
prowadzenie prac badawczych, opracowywanie prognoz dla działu administracji rządowej - zdrowie, inicjowanie i współrealizowanie projektów badawczych i rozwojowych w obszarze Ministerstwa,
zapewnienie Ministrowi oraz innym członkom Kierownictwa Ministerstwa bieżących i okresowych informacji o wynikach badań społecznych związanych tematycznie z realizacją zadań Ministerstwa,
przygotowywanie lub zlecanie, w zależności od potrzeb, analiz, prognoz, koncepcji i ocen związanych z programowaniem prac Ministerstwa na potrzeby Ministra oraz innych członków Kierownictwa Ministerstwa.


Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym,
co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
bardzo dobra znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
bardzo dobra znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość ustawy o finansach publicznych,
znajomość funkcjonowania administracji publicznej i postępowania administracyjnego,
praktyczna znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych,
wiedza z zakresu makroekonomii,
znajomość metod statystycznych wykorzystywanych do analizy zagadnień demograficznych oraz ekonomicznych,
znajomość metod ilościowych i procesów prognostycznych,
praktyczna znajomość tworzenia aktów prawnych z uwzględnieniem testów regulacyjnych,
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia bezpieczeństwa,
umiejętność kierowania zespołem pracowniczym,
umiejętność analizy procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska,
umiejętność skutecznego komunikowania się.


pożądane:

doświadczenie w obszarze analiz i prognoz,
doświadczenie zawodowe w administracji rządowej,
znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia bezpieczeństwa,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do trzeciego etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 09.05.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii”.

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy i należy dołączyć go w zamkniętej i opisanej kopercie.
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2a do ustawy.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-26
Data publikacji:
       2013-04-29
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-26Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1719 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.