nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.2013-06-27 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Prewencja pierwotna nowotworów”.
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 6 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Prewencja pierwotna nowotworów na lata 2013 - 2015.

Cele:
- Edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez m. in. upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizację kampanii medialnych, edukacyjnych, popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet, głównie w grupie wiekowej zagrożonej zachorowaniem na raka płuca.
- Radykalna poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego, w tym także środowisk medycznych, w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz programów wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Działania do realizacji:
I. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne (w tym działania lokalne w całym kraju).
1. Wdrażanie projektu "Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem"
- Budowanie świadomości onkologicznej i poprawa jakości życia dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym; kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
- Uczestniczenie szkół w projekcie poprzez promocję zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa sposobu żywienia dzieci i młodzieży, zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, intensyfikacja profilaktyki chorób skóry.
2. Działania medialne
- Organizacja kampanii medialnych na rzecz upowszechnienia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym m. in. organizacja warsztatów dla dziennikarzy, konferencji prasowych, publikacja artykułów w prasie specjalistycznej, popularnonaukowej i codziennej, propagowanie Kodeksu w programach telewizyjnych i radiowych, publikowanie informacji w Internecie.
3. Działania wydawnicze
- Opracowanie, wydanie i rozpowszechnianie nowych materiałów edukacyjno-informacyjnych.
4. Organizacja interwencyjnych kampanii społecznych mających na celu zmianę postaw społeczeństwa wobec zdrowia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, w tym w szczególności:
- Ogólnopolska akcja społeczna: Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja);
- Ogólnopolska akcja społeczna: Światowy Dzień Rzucania Palenia (3 czwartek listopada);
- Ogólnopolska akcja społeczna: „Chodzę, biegam – więc jestem”, promująca aktywność fizyczną jako czynnik ochronny w zachorowalności na nowotwory złośliwe;
- Ogólnopolska akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”, upowszechniająca wiedzę o spożyciu warzyw i owoców jako czynniku ochronnym nowotworów złośliwych;
- Akcje edukacyjne dotyczące czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów złośliwych skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;
- Akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych związanych ze stylem życia (Światowy Dzień Walki z Rakiem, Europejski Tydzień Walki z Rakiem.).
5. Organizacja i współ-organizacja szkoleń i warsztatów.
- Zwiększanie świadomości środowiska lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych w zakresie roli prewencji pierwotnej w ograniczaniu zachorowalności na nowotwory złośliwe i ich leczeniu poprzez aktualizację wiedzy oraz szkolenia.
6. Organizacja i współ-organizacja konferencji naukowych, w tym w szczególności:
- Konferencja naukowa im. F. Venuleta "Tytoń albo Zdrowie".
7. Działania informacyjno-promocyjne Programu, w tym przebudowa strony internetowej www.kodekswalkizrakiem.pl.
8. Realizacja regionalnych programów szkoleniowo-edukacyjnych przez ośrodki epidemiologii w regionach.

II. Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP).
Pomoc i wsparcie przez telefon dla osób, których dotyczy problem palenia tytoniu.

Kontrola jakości udzielanych porad i konsultacji (w tym superwizje i szkolenia dla osób obsługujących TPPP).

Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług TPPP.

Działania informacyjno-promocyjne w celu dotarcia z pomocą do najszerszej grupy populacji w tym: projekt nowej strony internetowej www.jakrzucicpalenie.pl; opracowanie merytoryczne materiałów, administracja/uaktualnianie, administracja profilem na Facebooku, opracowanie identyfikacji graficznej TPPP (logotyp, kolorystyka, etc.), opracowanie graficzne ulotek/plakatów, opracowanie reklamy audiowizualnej, druk ulotek, druk plakatów, reklama działalności TPPP.

III. Ustanowienie infrastruktury dla wprowadzenia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu wśród Pacjentów Onkologicznych.
- Stworzenie procedur Programu leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT);
- Określenie warunków wprowadzenia Programu w placówkach onkologicznych;
- Stworzenie standardów leczenia ZUT pacjentów z chorobą onkologiczną;
- Stworzenie listy dobrych praktyk leczenia ZUT u pacjentów z chorobą onkologiczną;
- Opracowanie sposobów ewaluacji Programu (wskaźników ilościowych i jakościowych).

IV. Program Prewencji Pierwotnej Raka Płuca, ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej kobiet, w tym m.in. następujące działania:
- Zwiększenie świadomości wagi problemu w społeczeństwie (przygotowanie materiałów edukacyjnych: ulotki, plakaty, artykuły w prasie kobiecej, przygotowanie i zorganizowanie serii wywiadów w mediach, promocja programu w Internecie).
- Szkolenie kadry medycznej, w tym pielęgniarek i położnych (przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji pierwotnej raka płuca – leczenia ZUT, uaktualnienie i popularyzacja poradnika na temat zaprzestania palenia dla kobiet w ciąży i lekarzy ginekologów).
- Przygotowanie personelu Infolinii prewencji pierwotnej nowotworów do obsługi Programu- organizacja szkolenia z zakresu specyfiki palenia i rzucania palenia przez kobiety.

V. Monitoring skuteczności Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów
- Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania monitorującego czynniki ryzyka nowotworów złośliwych, wybrane działania z zakresu profilaktyki pierwotnej nowotworów oraz polityki zdrowotnej ograniczającej palenie.
- Przygotowanie infrastruktury naukowej do badania monitorującego.

VI. Koordynacja Programu i nadzór nad działaniami w ośrodkach lokalnych (koszty administracyjne, zakup sprzętu komputerowego i biurowego).

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Prewencja pierwotna nowotworów oraz że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań na każdy rok oddzielnie, wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji poszczególnych zadań, w tym z uwzględnieniem następujących informacji:
a) w zakresie wdrażania projektu „Szkoła promująca założenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – wskazanie sposobu realizacji zadania i liczby szkół (wskaźnik procentowy), w których zostanie wdrożony projekt;
b) w zakresie akcji społecznych i edukacyjno-informacyjnych - wskazanie sposobu realizacji działań obejmujących w szczególności obchody Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem w całej Polsce;
c) w zakresie organizacji konferencji naukowych – wskazanie miejsca organizacji, liczby uczestników, szacunkowy koszt;
d) w zakresie działań realizowanych w regionach - przedstawienie podmiotów z którymi zostanie nawiązana współpraca w województwach, rodzaju i sposobu podejmowanych działań.
4. Plany rzeczowo – finansowe, sporządzone wg załącznika nr 3a, załącznika nr 3b, załącznika nr 3c do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy (oddzielne na każdy rok).
załącznik nr 3 a, 3b, 3c - w formacie *rtf
załącznik nr 3 a, 3b, 3c - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania;
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania;
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
- statut jednostki;
- informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Pozytywną opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego o prowadzonych przez jednostkę programach promocyjno-edukacyjnych w zakresie prewencji i profilaktyki nowotworów.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji działań edukacyjnych, konferencji popularyzujących zdrowy styl życia, akcji medialnych w zakresie prewencji pierwotnej i profilaktyki nowotworów, zwalczania chorób nowotworowych.
2. Doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i dystrybucji różnorodnych materiałów edukacyjnych kierowanych do różnych grup populacyjnych.
3. Doświadczenie w realizacji zadań związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych.
4. Doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy do prowadzenia ankietowych badań monitorujących skuteczność realizacji programów prozdrowotnych.
5. Zapewnienie funkcjonowania infolinii do prowadzenia medycznych konsultacji – udzielanie informacji na temat czynników zachorowalności na nowotwory, o korzyściach wynikających z rzucenia papierosów, wzmacnianie motywacji do rzucenia palenia, informacja o ośrodkach i poradniach, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne.
6. Doświadczenie w zakresie koordynacji lokalnych programów i kampanii prozdrowotnych oraz prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii medialnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka skóry, profilaktyki antynikotynowej, popularyzacji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
7. Posiadanie własnego serwisu informacyjnego na temat prowadzonych działań programów prozdrowotnych.
8. Dysponowanie tłumaczeniem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i opracowanymi wersjami do wydania oraz metodologią dystrybucji przedmiotowego kodeksu.
9. Posiadanie opracowanego Harmonogramu realizacji zadań ze wskazaniem poziomu ewentualnego zaawansowania ich realizacji oraz uprawdopodobniającego wykonanie zaproponowanych działań.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych oferentom.
2. Harmonogram i oferta realizacji zadania.
3. Posiadane doświadczenie i potencjał do prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii prozdrowotnych, w tym kampanii antynikotynowych, kampanii popularyzujących Europejski Kodeks Walki z Rakiem oraz kampanii dotyczących zapobiegania chorobom nowotworowym.
4. Koszt realizacji zadań przewidzianych w ramach programu

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie;
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis;
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta;
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plany rzeczowo-finansowe (oddzielne na każdy rok) sporządzone jako dokument programu Word.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
- statutu jednostki;
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów na lata 2013 - 2015.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 i 2015 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i 2015 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-06
Data publikacji:
       2013-05-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-27
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów
2013-06-24Monika Latoszek dodano: inofmracje o jednostkach
2013-05-06Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5419 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.