nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 1-6 w II półroczu 2013 r.Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia nr 1-6 w II półroczu 2013 r.


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2013 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, ( definicje świadczeń wysokospecjalistycznych):
1) Przeszczepienie wątroby [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby]
2) Przeszczepienie serca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca]
3) Przeszczepienie płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca]
4) Przeszczepienie serca i płuca [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca]
5) Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]
6) Przeszczepienie komórek przytarczyc [pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia komórek i tkanek]
2. Umowy zawierane będą na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 lipca 2013 r.
3. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 8 maja 2013 roku.
2) Projekty wzorów umów
4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2013 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia
Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem: srpw.csioz.gov.pl. W celu uzyskania loginu i hasła należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: m.dziewulski@mz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwę podmiotu leczniczego, dane osobowe osoby reprezentującej Świadczeniodawcę, dane kontaktowe (nr telefonu, nr fax oraz e-mail)


Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;

Dodatkowo należy załączyć:
- odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- statut jednostki;
- kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
- pozwolenie na przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów;
2) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
3) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
4) oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.
2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
2) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
3) kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem
4) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
5) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
a. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego
b. Oświadczenie o warunkach lokalowych

III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
Oferty należy składać na formularzach udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: srpw.csioz.gov.pl
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi.
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń nakazy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

W systemie elektronicznym służącym do składania oferty świadczenia będą oznaczone liczbą odpowiadającą pozycji świadczenia określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139 poz. 1140).

Warszawa, dnia 8 maja 2013 roku.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-08
Data publikacji:
       2013-05-08
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-05-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 8085 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.