nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
2013-08-01 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”
Pliki do pobrania
konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 16 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2013 roku.

Celem zadania jest:
- Wprowadzenie do diagnostyki histopatologicznej standardów opartych o wytyczne WHO, American Joint Committee on Cancer (AJJC) i Union for International Cancer Control (UICC) według College of American Pathologists (CAP).
- Upowszechnienie wiedzy wśród patologów z zakresu umiejętności stosowania aktualnych światowych standardów diagnostycznych. Działania do realizacji w 2013 roku.
- Przeszkolenie 100 lekarzy patomorfologów z zakresu histopatologii onkologicznej do końca 2013 r. (zorganizowanie konferencji szkoleniowych),
- kontynuacja przygotowania wytycznych do narządowych raportów histopatologicznych nowotworów,
- kontynuacja tworzenia bazy preparatów.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkoleń.
4. Plan rzeczowo – finansowy, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram i plan realizacji zadania, zawierający:
- Czas i miejsce przeprowadzenia szkoleń,
- Wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy patomorfologów z całego kraju do udziału w szkoleniach, gwarantującego przeszkolenie 100 uczestników do końca 2013 r.
- Opracowany program szkolenia lekarzy patomorfologów z zakresu histopatologii onkologicznej w postaci wykładów,
- Opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia.
- Forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację wykładów, czas trwania szkolenia oraz liczbę uczestników w 2013r. Jedna godzina wykładowa trwa min. 45 min,
- Wynagrodzenie dla kadry wykładowej wynosi nie więcej niż 300 zł za jedną godzinę wykładową,
- Posiadanie szkoleniowej bazy preparatów histopatologicznych,
- Kontynuację tworzenia bazy preparatów histopatologicznych i opracowywania wytycznych do narządowych raportów histopatologicznych nowotworów.
6. Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,
7. Opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie patomorfologii na temat przygotowania jednostki do realizacji zadania.

Wymagania stawiane Oferentom:
I. Realizatorami zadania mogą być podmioty:
1. Zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
- uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. Posiadające harmonogram działań zawierający wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy z całej Polski, gwarantujący przeszkolenie 100 uczestników do końca 2013 r.
4. Zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
5. Zatrudniające specjalistów w dziedzinie patomorfologii.
6. Posiadające możliwość utworzenia bazy szkoleniowej preparatów i opracowań w formie papierowej i elektronicznej.
7. Posiadające dostęp i możliwość wykorzystania skanerów do preparatów histopatologicznych.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Harmonogram realizacji zadań.
3. Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu, w tym koszt jednostkowy przeszkolenia uczestnika.
4. Posiadane doświadczenie.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy (dokument zapisany w programie Word).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w 2013 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-16
Data publikacji:
       2013-05-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-08-01
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-01Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatorów
2013-06-24Monika Latoszek dodano: informację o jednostkach
2013-05-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4101 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.