nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Naczelnika Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznegonr ogłoszenia: 151757                       poz. 1335


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Naczelnika Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
nadzór nad terminowością zadań realizowanych przez wydział, ze szczególnym uwzględnieniem prac legislacyjnych oraz systemowych z zakresu psychiatrii i patologii społecznych,
opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli,
przygotowanie propozycji zmian przepisów w zakresie psychiatrii i patologi społecznych oraz prowadzenie procedur legislacyjnych,
opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych, odnoszących się do zagadnień z zakresu kompetencji wydziału,
koordynowanie realizacji zadań wydziału związanych z nadzorem nad systemem lecznictwa odwykowego i leczenia uzależnień, lecznictwa psychiatrycznego, funkcjonowaniem oddziałów psychiatrycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu, wobec których orzeczono środek zabezpieczający oraz zadań związanych z ochroną zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakresie kompetencji departamentu,
organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, prezentowanie stanowisko Ministra Zdrowia. Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z organizacją i nadzorem nad wdrożeniem i realizacją działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań Wydziału,
realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego przez Ministra nad: Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowym Centrum ds. AIDS.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem; większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca na stanowisku wiąże się z wyjazdami służbowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, uczestnictwem w konferencjach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
3-letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość problematyki z zakresu zdrowia psychicznego i uzależnień,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
znajomość problematyki z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych psychicznie i uzależnionych,
przedstawienie koncepcji realizacji zadań,
dyspozycyjność,
komunikatywność.

dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, medycyny, nauk społecznych lub zdrowia publicznego,
znajomość drugiego języka Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym,
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel, PowerPoint).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.06.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53-00-253 lub w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-17
Data publikacji:
       2013-05-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-05-17Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2046 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.