nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista ds. polityki tytoniowej w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznegonr ogłoszenia: 151898                               poz. 1338


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty ds. polityki tytoniowej w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
określanie i promowanie działań mających na celu ochronę zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywani odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie polityki tytoniowej,
przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej – w celu zapewnienia podstaw prawnych, organizacyjnych i finansowych do sprawnej realizacji zadań wynikających z polityki tytoniowej,
realizowanie zadań związanych z bieżącą współpracą z Głównym Inspektorem Sanitarnym w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu,
przygotowywanie analiz merytorycznych projektów dokumentów w zakresie polityki tytoniowej,
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w organizacjach i gremiach międzynarodowych (w tym w Unii Europejskiej) w zakresie polityki tytoniowej (w tym m.in. przygotowywanie informacji do instrukcji przedstawicieli Polski uczestniczących w spotkaniach, konferencjach itp.) – w celu zapewnienia aktywnego uczestnictwa w kreowaniu działań podejmowanych na forum międzynarodowym oraz zapewniania spójności z nimi działań realizowanych w kraju.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:]v
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość problematyki z zakresu ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym społecznych i ekonomicznych następstw używania tytoniu,
znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub zdrowia publicznego,
znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych regulacji z zakresu polityki tytoniowej, ekonomii – finansowania świadczeń zdrowotnych, praw człowieka i praw pacjenta,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.06.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista ds. polityki tytoniowej w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych, Departament Zdrowia Publicznego”


Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego: (22)53 00 253,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-24
Data publikacji:
       2013-05-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-05-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1453 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.