nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”05-12-2013 Ogłoszenie dotyczące unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013
20-06-2013 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2013Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 28.05.2013 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013” – w zakresie zadań na 2013 rok.

Celem programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, aby możliwe było sprawne wykonywanie orzeczeń sądowych o zastosowaniu izolacji.

Zakres finansowania (wydatki finansowe) programu ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2013 r. obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m. in.:
adaptację pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia ;
dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu realizującego środki zabezpieczające w warunkach podstawowego zabezpieczenia oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w drzwi i okna posiadające urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, uzależnionych oraz wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych określonych
w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.);
w przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe (dodatkowo w formie elektronicznej - płyta CD).
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
prawdziwości danych zawartych w ofercie,
7. Informacje o prowadzonej działalności, a w szczególności :
w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
a) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) przychodów podmiotu wykonującego działalność lecznicza z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a), uzyskane w poprzednim roku obrotowym, wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, określony w załączniku nr 2 (dodatkowo w wersji elektronicznej – płyta CD), zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
liczbę i rodzaj możliwych do wykonania zadań;
harmonogram realizacji zadań;
kalkulację kosztów poszczególnych zadań;
koszt utworzenia jednego nowego miejsca;
określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia,, powstałych w wyniku wykonania zadań programu.
3. Informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu;
rodzaje i liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.
4. Informacja dotycząca liczby placówek (lub ich braku) realizujących środek zabezpieczający w warunkach podstawowego zabezpieczenia na terenie województwa, reprezentowanego przez Oferenta.

Kryteria oceny ofert:
W pierwszej kolejności wyłanianie realizatorów zadań w zakresie utworzenia miejsc przeznaczonych do realizacji środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia, których siedziba mieści się na terenie województwa, na obszarze którego brak jest placówki realizującej środek zabezpieczający w warunkach podstawowego zabezpieczenia, lub na terenie województwa znajduje się jeden podmiot realizujący w/w środek.
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
spełnianie wymogów formalnych;
rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (dotyczy zakładów o podstawowym stopniu zabezpieczenia);
łączny koszt powiększenia zakładu o podstawowym stopniu zabezpieczenia;
istnienie na terenie województwa innych zakładów o podstawowym stopniu zabezpieczenia;
planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).
Sposób sporządzenia oferty:

1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 2 w formie elektronicznej (płyta CD).

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów w zakresie zadań na lata 2013 w ramach programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013.
Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2013 r. do godz. 16.00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-29
Data publikacji:
       2013-05-29
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy oferentów
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4400 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.