nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki NR MZ-AGZ-270-9539/AB/13OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR MZ-AGZ-270-9539/AB/13
Dostawa aktualizacji oprogramowania
Numer ogłoszenia w BZP: 94209 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62793 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aktualizacji oprogramowania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułów: FK, Stany Magazynowe, Środki trwałe wraz z wdrożeniem aktualizacji oraz usługą serwisu oprogramowania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A., ul. Konrada Wallenroda 4 c, 20-607 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159349,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 180000,00
Oferta z najniższą ceną: 180000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180000,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na mocy umowy AGZ-710-8/01/BOI z dnia 13 kwietnia 2001 r. firmie Asseco Business Solutions S.A., jako następcy prawnemu fimy SoftLab S.A., przysługują wyłączne prawa autorskie do oprogramowania ASSECO.ERP. Z uwagi na konieczność ingerencji w kod źródłowy oprogramowania na etapie jego wdrożenia niezbędne jest aby to firma Asseco Bisiness Solutions S.A. wykonała proces wdrożenia aktualizacji oprogramowania. Ponadto, firma Asseco Business Solutions S.A. jest jedynym możliwym dostawcą licencji na aktualizowane oprogramowanie.
Załączniki do dokumentu : oglo_oprogra_29052013.pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-29
Data publikacji:
       2013-05-29
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2919 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.