nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.16-09-2013 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów
20-06-2013 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”
12-06-2013 Komunikat dotyczący ogłoszenia konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2013-05-31


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii obejmuje wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej, (sprzęt, który stanowi wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej jest zawarty w załączniku nr 4).
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii w skali ponadwojewódzkiej.

załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4) pisemne oświadczenie oferenta (zał. nr 5) o odstąpieniu od udziału w konkursie ofert na realizację innych zadań w ramach ww. programu w przypadku wyłonienia go realizatorem przedmiotowego zadania.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
6) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
7) statut jednostki,
8) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9) oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury/sprzętu,
10) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11) oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu/aparatury nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
12) oświadczenie oferenta o zakupie sprzętu będącego przedmiotem konkursu do końca 2013 r.,
13) oświadczenie oferenta o uruchomieniu sprzętu będącego przedmiotem konkursu do końca I kwartału 2014 r.,
14) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
15) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
16) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1) udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy specjalistów uprawnionych do wykonywania zabiegów w zakresie kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej– minimum 8 lekarzy specjalistów: 3 kardiologów, 3 kardiochirurgów, i 2 chirurgów naczyniowych uprawnionych do wykonywania operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
2) dysponowanie infrastrukturą bloku operacyjnego umożliwiającą uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej do końca I kwartału 2014 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
3) potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w 2013 roku, dokonane przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) opinie konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii zawierające potwierdzenie potrzeby i celowości uruchomienia hybrydowej sali operacyjnej w danym ośrodku w oparciu o udokumentowaną działalność kliniczną oferenta w latach 2010-2013,

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1) liczba wykonanych operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej i kardiologii interwencyjnej w roku 2012,
2) liczba lekarzy specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do wykonywania operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych,
3) dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej i kardiologii interwencyjnej, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w zakresie potrzeby utworzenia sali hybrydowej w województwie z uwzględnienie liczby i lokalizacji istniejących sal hybrydowych oraz stopień ich wykorzystania w odniesieniu do liczby mieszkańców danego województwa,
4) wysokość udziału własnego w wyposażeniu hybrydowej sali zabiegowej.
5) w pierwszej kolejności będą uwzględniane oferty oferentów, którzy nie były realizatorem zadania w latach 2009-2012.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”.
2. Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
3. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii kardiochirurgii – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”.
4. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. do godziny 11:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-31
Data publikacji:
       2013-05-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-16
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-16Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy oferentów
2013-05-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5997 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.