nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 201310-10-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania
21-06-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 2013-05-31


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD”
– w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w obszarze leczenia chorób naczyniowych obejmuje: zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymagania stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki chirurgii naczyniowej.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa, niż 10.000,00 PLN,
11. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
14. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,

Wymagania merytoryczne:
1. przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w 2013 r.,
2. spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 4,
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
3. udokumentowane zatrudnienie: a) co najmniej dwóch lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chirurgii naczyniowej w oddziale/klinice chirurgii naczyniowej; b) jednego lekarza ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji wykonującego USG naczyniowe w oddziale/klinice chirurgii naczyniowej, c) jednego lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie radiologii w jednostce. Prawidłowym sposobem udokumentowania zatrudnienia są kopie umów o pracę, kontrakty. Kwalifikacje lekarzy należy udokumentować poprzez załączenie kopii certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach specjalistycznych w zakresie ultrasonografii.
4. potwierdzenie – w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej w 2013 r., dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. udokumentowane (opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb województwa,
6. udokumentowane (opinia konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej) prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej dotyczącej leczenia chorób naczyń w formie organizacji zjazdów, konferencji o zasięgu ogólnopolskim.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. liczba lekarzy zatrudnionych przez oferenta w oddziale/klinice chirurgii naczyniowej, posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej,
2. liczba hospitalizacji w oddziale chirurgii naczyniowej w latach 2011 – 2012,
3. liczba badań USG Doppler Duplex wykonanych u chorych hospitalizowanych w oddziale chirurgii naczyniowej w latach 2011 - 2012,
4. liczba łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej,
5. liczba akredytowanych miejsc specjalizacyjnych w oddziale chirurgii naczyniowej,
6. posiadanie poradni chorób naczyń.
7. w pierwszej kolejności będą uwzględniane oferty oferentów, którzy nie były realizatorem zadania w roku 2012.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program POLKARD 2013 – Chirurgia naczyniowa – „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”. Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program POLKARD 2013 – Chirurgia naczyniowa – „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: - POLKARD 2013
– Chirurgia naczyniowa – „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz. 11:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje: a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej, b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-31
Data publikacji:
       2013-05-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania
2013-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5598 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.