nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Sekretarz dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i FarmacjiNr ogłoszenia: 152173

poz. 1345MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
sekretarza dyrektora
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rejestru korespondencji, w szczególności: przyjmowanie oraz prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Departamentu oraz dokonywanie rozdziału zgodnie z dekretacją kierownictwa Departamentu; prowadzenie rejestru poczty wychodzącej z Departamentu;
kompletownie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie;
prowadzenie rejestru wniosków o spotkanie z klientami zewnętrznymi, aktualizowanie rejestru i współpraca z komórkami Ministerstwa w sprawach organizacji spotkań;
prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w departamencie w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
przygotowywanie i obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora Departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
obsługa departamentu w zakresie organizacyjno – technicznym w szczególności: obsługa połączeń telefonicznych, obsługa Departamentu w zakresie zaopatrzenia pracowników w artykuły biurowe, urządzenia biurowe, w tym prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych przekazanych pracownikom Departamentu.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; rzetelność i terminowość; praca wymagana przemieszczania się; wysoka kultura osobista;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek częściowo jest dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:
wykształcenie: średnie,
1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
znajomość procedur administracyjnych,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętności dobrej organizacji pracy,
umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

wymagania dodatkowe:
znajomość innego języka UE na poziomie komunikatywnym,
ukończony specjalistyczny kurs dla sekretarek.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 20.06.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem „sekretarz dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji - (22) 634-95-53,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-05
Data publikacji:
       2013-06-06
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1645 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.