nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Współpracy Dwustronnej w Departamencie Współpracy MiędzynarodowejNr ogłoszenia: 152170

poz. 1343MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Współpracy Dwustronnej
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizacja działań związanych z organizacją zagranicznych podróży osób delegowanych przez Ministra Zdrowia (ekspertów zewnętrznych), w tym procedowanie i uzupełnianie wniosków wyjazdowych przedłożonych przez poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia,
realizacja zadań związanych z wykonywaniem umowy zawartej przez Ministerstwo Zdrowia z biurem podróży, w tym dokonywanie opisu merytorycznego faktur za zakup biletów z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju osób delegowanych przez Ministra Zdrowia, finansowanych ze środków Ministerstwa,
prowadzenie wykazu zagranicznych podróży służbowych osób delegowanych przez Ministra Zdrowia, finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez przełożonych,
prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych zawartych z osobami delegowanymi przez Ministra Zdrowia w związku z ich zagraniczną podróżą służbową,
gromadzenie sprawozdań z zagranicznych podróży służbowych osób delegowanych przez Ministra Zdrowia, finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Ministerstwa,
prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem kalendarza spotkań i wyjazdów zagranicznych członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i przekazywanie ich właściwym podmiotom wewnątrz Ministerstwa oraz KPRM i MSZ,
prowadzenie spraw związanych z obsługą tłumaczeniową Ministerstwa, w tym m.in.: przygotowywanie SIWZ w zakresie właściwości Departamentu, prowadzenie bieżącej współpracy z biurem tłumaczeń (obsługa umowy zawartej przez Ministerstwo na obsługę w zakresie tłumaczeń), tj.: składanie i rozliczanie zleceń tłumaczenia, dokonywanie opisu merytorycznego faktur za wykonane usługi tłumaczeniowe, prowadzenie wykazu zleceń przekazanych do biura tłumaczeń, zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez przełożonych.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
komunikatywna znajomość języka angielskiego,
znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
znajomość protokołu dyplomatycznego,
znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, poczta elektroniczna),
komunikatywność,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
skrupulatność i dokładność,
umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole.
wymagania dodatkowe:
roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego komunikatywną znajomość języka angielskiego albo oświadczenie kandydata o komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: test umiejętności
etap 4: rozmowa kwalifikacja, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.06.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Współpracy Dwustronnej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Współpracy Międzynarodowej (22) 63 49 574,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-05
Data publikacji:
       2013-06-06
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-05Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1970 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.