nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.2013-06-05 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych
2013-08-08 Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
Pliki do pobrania
Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2013-06-07


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.

Celem programu jest ocena częstości występowania miażdżycy tętnic obwodowych w populacji Polski w przedziale wiekowym 45-69 oraz ≥70 roku życia wraz z oceną skuteczności diagnostyki miażdżycy tętnic kończyn dolnych wykonywanej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Konsekwencją realizacji zadania jest zwiększenie wykrywalności przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych poprzez poprawę umiejętności prawidłowego diagnozowania choroby wśród lekarzy POZ oraz ocena czynników ryzyka w badanej grupie pacjentów.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki bieżące) w zakresie analizy, epidemiologii i profilaktyki obejmuje przeprowadzenie badań pacjentów* w przedziale wiekowym 45-69 oraz powyżej 70 roku życia, w szczególności oznaczenie wskaźnika kostkowo-ramiennego. Finansowany będzie również zakup aparatów do oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego, przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy i innych osób zaangażowanych w realizację programu, stworzenie programu komputerowego, bazy danych i strony internetowej dla pacjentów i pracowników służby zdrowia na temat programu.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora wymienionego zadania na lata 2013-2015.
*badania laboratoryjne, ocena wskaźnika BMI oraz badanie ciśnienia krwi- nie będą finansowane w ramach programu POLKARD, zostaną wykonane jako zadania własne POZ w ramach kontraktu z NFZ.
Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełniony załącznik nr 1,2a,2b,2c,
załączniki nr 1 - 2 - w formacie *rtf
załączniki nr 1 - 2 - w formacie *pdf
4) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6) statut jednostki,
7) kopia polisy OC,
8) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
9) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
11) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
12) oświadczenie oferenta o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
13) oświadczenie o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 3 pn. „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”, oraz informacja, iż program będzie zrealizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.

Wymagania merytoryczne:
1) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności dane o:
- wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w prowadzeniu i realizacji badań epidemiologicznych obejmujące problemy zdrowotne społeczeństwa w tym szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego,
2) oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych do realizacji w ramach zadania,
3) odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2a, 2b, 2c do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w latach 2013 - 2015.
4) udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy specjalistów uprawnionych do wykonywania zabiegów w zakresie chirurgii naczyniowej- co najmniej 5 chirurgów naczyniowych o udokumentowanym doświadczeniu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty), w tym przynajmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
5) opinia konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej w zakresie możliwości zapewnienia prawidłowej realizacji zadania przez oferenta uwzględniając jego doświadczenie w prowadzeniu i realizacji badań epidemiologicznych obejmujące problemy zdrowotne społeczeństwa w tym szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz kadrę lekarzy specjalistów.

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu programu „POLKARD”, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo-finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) z informacją merytoryczną zawartą w zał. nr 2a- 2c, tabela nr 1.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólnopolski zasięg programu,
2. Harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania,
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania,
4. Doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii chorób układu krążenia
5. Współpraca z innymi ośrodkami w realizacji zadania.
6. Opina konsultanta krajowego.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013”– Analizy, epidemiologia i profilaktyka – „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013”- Analizy, epidemiologia i profilaktyka –. „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – Analizy, epidemiologia i profilaktyka – „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych” „
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2013 r. do godziny 11:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania
lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na realizację zadania w roku 2014 i 2015 jak również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa na dany rok.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-07
Data publikacji:
       2013-06-07
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2013-08-08
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-08Małgorzata Woźniak-Juhre dodano wynik
2013-06-25Marlena Woźniak Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych
2013-06-07Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5487 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.