nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnejnr ogłoszenia: 152527                         poz. 1354


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie konkursu ofert na realizację zadań Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
przygotowywanie umów oraz aneksów do umów na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
bieżące monitorowanie realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, w tym opracowywanie analiz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
współudział w przygotowywaniu konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia,
współudział w realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia,
przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych Świadczeniodawcom na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz świadczeń wysokospecjalistycznych,
współudział w realizacji zadań z zakresu współpracy z Unią Europejską,
opracowywanie informacji i sprawozdań dotyczących transplantologii oraz świadczeń wysokospecjalistycznych dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu RP, Senatu RP, Najwyższej Izby Kontroli.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość systemu ochrony zdrowia,
znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
znajomość ustawy o działalności leczniczej,
znajomość przepisów prawnych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa,
znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość zagadnień z zakresu prawa wspólnotowego,
dyspozycyjność,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w systemie ochrony zdrowia lub w administracji publicznej,
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel),
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.07.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22) 63 49 512,
lub w Biurze Kadr pod nr tel. (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-18
Data publikacji:
       2013-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1852 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.