nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Sekretarz dyrektora w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowianr ogłoszenia: 152515                           poz. 1352

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
sekretarza dyrektora w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia
Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo’


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie rejestru korespondencji, w szczególności: przyjmowanie oraz prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Departamentu oraz dokonywanie rozdziału zgodnie z dekretacją kierownictwa Departamentu; prowadzenie rejestru poczty wychodzącej z Departamentu,
kompletownie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie,
prowadzenie rejestru wniosków o spotkanie z klientami zewnętrznymi, aktualizowanie rejestru i współpraca z komórkami Ministerstwa w sprawach organizacji spotkań,
prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w Departamencie w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu,
przygotowywanie i obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu,
redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora Departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu,
przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników Departamentu;
obsługa departamentu w zakresie organizacyjno – technicznym w szczególności: obsługa połączeń telefonicznych, obsługa Departamentu w zakresie zaopatrzenia pracowników w artykuły biurowe.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność; wysoka kultura osobista, praca wymaga przemieszczania się;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na II piętrze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: średnie,
roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia i struktury organizacyjnej urzędu,
umiejętność dobrej organizacji pracy,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.07.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „ sekretarz dyrektora w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia – umowa na zastępstwo”
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia (22) 63 49 277 lub w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-18
Data publikacji:
       2013-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2361 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.