nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”Warszawa, 20 czerwca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
3. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa.
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań – brak płyty CD, brak upoważnienia dla osoby podpisującej zał. nr 1 i zał. nr 2 z upoważnienia Głównego Księgowego, brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju ujętej w załączniku nr 4 (wnioskowanego) za rok 2012( zał.2)
2. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa – brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin – brak płyty CD, brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty, brak pieczątki Dyrektora Szpitala w informacji o przychodach.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II, 22-400 Zamość - brak oświadczenia o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury/sprzętu.
5. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, u. Marii Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz - brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju ujętej w załączniku nr 4 (wnioskowanego) za rok 2012 (zał.2), nieprawidłowo wypełniony zał. nr 3 (puste miejsca, brak daty sporządzenia).
6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Dr K. Jaczewskiego 8 Lublin - brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju ujętej w załączniku nr 4 (wnioskowanego) za rok 2012 (zał.2), brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-20
Data publikacji:
       2013-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4289 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.