nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD



2013-10-18 Wynik konkursu na wybór realizatorów

2013-07-23 Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne




Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf



Warszawa, 01.07.2013 r.



OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii obejmuje zakup zestawu elektroanatomicznego dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii w skali ponadwojewódzkiej.

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
załącznik nr 1, 2, 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 1, 2, 3 - w formacie *pdf
4) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6) statut jednostki,
7) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8) oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10) oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
11) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
Wymagania merytoryczne:
1. Udokumentowane dysponowanie kliniką (lub oddziałem) zapewniającą kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapię oraz pełny zestaw badań diagnostycznych i metod terapeutycznych chorób układu krążenia, w tym obecność oddziału kardiochirurgii w lokalizacji.
2. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie elektrofizjologii w 2013 roku, dokonane przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Dysponowanie kadrą, co najmniej 2 lekarzy zatrudnionych w ośrodku, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów ablacji zaburzeń rytmu (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty).
4. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii* zawierająca:
a) Potwierdzenie potrzeby zakupu wnioskowanego sprzętu do pracowni elektrofizjologii określonego oddziału/zakładu/kliniki oferenta;
b) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.;
c) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie przypadających na 1 mln mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci) według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.;
d) opis ewentualnych lokalnych dysproporcji w dostępności do świadczeń zdrowotnych i procedur w zakresie wnioskowanej aparatury w województwie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.;
e) potwierdzenie, iż w oddziale/klinice zatrudnionych jest co najmniej 2 kardiologów;
f) potwierdzenie, iż ośrodek dysponuje bazą elektrofizjologiczną oraz kadrą elektrofizjologów.
* W Przypadku, gdy Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii zatrudniony jest w jednostce oferenta wymagana jest również opinia Konsultanta Krajowego w powyższym zakresie.
Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. Spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu.
2. Wnioskowana kwota dofinansowania.
3. Wysokość środków własnych pozwalających na współfinansowanie zakupu lub modernizację aparatu.
4. Wyposażenie pracowni w aparaturę oraz stopień jej dekapitacji.
5. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie elektrofizjologii.
6. Działalność lecznicza oferenta w latach 2011 i 2012:
a. liczba hospitalizacji w oddziale/klinice kardiologii lub/i kardiologii dziecięcej lub/i kardiochirurgii
b. liczba udzielonych porad ambulatoryjnych z zakresu kardiologii lub/i kardiologii dziecięcej lub/i kardiochirurgii
7. Działalność oferenta w dziedzinie elektrofizjologii w latach 2011 i 2012:
a. liczba wykonanych diagnostycznych badań elektrofizjologicznych niezakończonych ablacją;
b. liczba wykonanych ablacji serca ogółem;
c. liczba wykonanych ablacji przy użyciu niefluoroskopowego; trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego;
d. liczba pierwszorazowych wszczepień / wymian stymulatorów serca;
e. liczba pierwszorazowych wszczepień / wymian implantowalnych kardiowerterów / defibrylatorów serca (ICD, CRT-D).
8. Pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego o potrzebie zakupu wnioskowanego aparatu lub modernizacji sprzętu.
9. Pierwszeństwo ofert jednostek, które nie były realizatorem zadania w poprzednim roku.
10. Oferty oferentów realizujących w 2013 r. zadanie pn. „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” nie będą uwzględniane przy wyborze realizatora przedmiotowego zadania.
Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia - „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”. Spełnienie wymagań formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia - „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”. Spełnienie wymagań merytorycznych.
3. Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – Kardiologia i angiologia interwencyjna – ardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia - „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2013 r. do godziny 16.00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.





Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-01
Data publikacji:
       2013-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-18
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-18Monika Latoszek dodano: wyniki konkursu
2013-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5520 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.