nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”2013-10-10 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
2013-08-16 Jednostki spełniające wymogi formalne
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 5 lipca 2013 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.:
„Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na lata 2013 – 2014.

Celem zadania jest:
- podniesie kwalifikacji lekarzy radiologów oraz innych klinicystów z nimi współpracujących w zakresie zastosowania nowych technologii obrazowania narządów w onkologii.

Działania do realizacji w 2013 i 2014 roku.
Przeprowadzenie szkoleń w postaci seminariów i warsztatów z zakresu:
- roli badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej w diagnostyce, stopniowanie i monitorowanie efektów leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych,
- roli rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce, stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów, w tym leczenia celowanego,
- kontroli jakości badań obrazowych,
- radiologii interwencyjnej,
- nowoczesnej aparatury do badań obrazowych – możliwości/ograniczenia,
- badań przesiewowych (mammografia, mammografia MR) w diagnostyce obrazowej.

Przeszkolenie w latach 2013 - 2014 co najmniej 280 uczestników.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji proponowanych zadań na każdy rok oddzielenie wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji szkolenia, zapewniającym przeszkolenie łącznie co najmniej 280 uczestników.
4. Plany rzeczowo – finansowe, sporządzone wg załącznika nr 3a i załącznika nr 3b do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy (oddzielnie na każdy rok).
załącznik nr 3 i 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3 i 3a - w formacie *pdf
5. Harmonogram i plan realizacji zadania zawierający:
- Czas i miejsce realizacji zadania (ze wskazaniem
- Wskazanie sposobu rekrutacji lekarzy do udziału w szkoleniach, gwarantującego przeszkolenie łącznie w latach 2013 - 2014 r. co najmniej 280 lekarzy radiologów z ośrodków, w których istnieją oddziały i pododdziały onkologiczne, szczególnie ośrodków, które zakupiły sprzęt diagnostyczny w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
- Wskazanie liczby lekarzy jaka zostanie przeszkolona w każdym roku (oddzielnie w 2013 i 2014 r.).
- Przygotowanie programu szkolenia lekarzy w postaci seminariów i wykładów z zakresu określonego w załączniku nr 1 ogłoszenia.
- Opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia.
- Monitorowanie programu.
6. Informację o prowadzonej działalności, zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań w przedmiotowym zakresie,
7. Opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na temat przygotowania jednostki do realizacji zadania oraz ocenę aktualności i adekwatności programu szkolenia do nowoczesnej technologii stosowanej w aparaturze medycznej.
8. Opinię Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat zaproponowanego programu szkoleniowego w szczególności jego aktualności i adekwatności do nowoczesnej technologii stosowanej w aparaturze medycznej i przygotowaniu jednostki do realizacji szkoleń podyplomowych w przedmiotowym zakresie.

Wymagania stawiane Oferentom:
I. Realizatorami zadania mogą być podmioty:
1. Zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
- uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
- inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

II Ponadto jednostkami szkolącymi poza spełnieniem wymagań określonych w pkt I mogą być jednostki:
1. Posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych (minimum 3 letnie doświadczenie).
2. Posiadające opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów, w tym między innymi tematy z zakresu:
- roli badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej w diagnostyce, stopniowanie i monitorowanie efektów leczenia nowotworów u dzieci i dorosłych,
- roli rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce, stopniowaniu i monitorowaniu efektów leczenia nowotworów, w tym leczenia celowanego,
- kontroli jakości badań obrazowych,
- radiologii interwencyjnej,
- nowoczesnej aparatury do badań obrazowych – możliwości/ograniczenia,
- badań przesiewowych (mammografia, mammografia MR) w diagnostyce obrazowej.
3. Posiadające harmonogram działań oraz wskazujący sposób rekrutacji lekarzy do szkolenia, gwarantujący przeszkolenie co najmniej 280 uczestników w latach 2013 - 2014 r., w szczególności radiologów z ośrodków, w których istnieją oddziały i pododdziały onkologiczne, szczególnie ośrodków, które zakupiły sprzęt diagnostyczny w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
4. Zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
5. Posiadające kadrę dydaktyczną o znajomości przedmiotu na poziomie akademickim oraz z przygotowaniem dydaktycznym, zatrudniające specjalistów (lub posiadające deklarację współpracy w tym zakresie na potrzeby prowadzenia szkoleń) w dziedzinie m.in.: radiologii i diagnostyki obrazowej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii.
6. Posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć praktycznych (działania edukacyjne i szkoleniowe),
7. Posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
8. Dysponujące Systemem Zarządzania w zakresie:
- zarządzania stroną www szkolenia
- rejestracji on-line uczestników
- tworzenia bazy danych tematów do wykorzystania w kolejnych szkoleniach
9. Posiadające możliwość przechowywania stron www i archiwizacji kolejnych szkoleń wraz z materiałami oraz możliwość nagrywania wykładów na DVD.
10. Kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej i/lub onkologii klinicznej, preferowany stopień naukowy co najmniej doktora.
11. Forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację warsztatów i seminariów przy czym min. liczba godz. wykładowych w trakcie warsztatu to 14 godz. (szkolenie 2 dniowe). Jedna godzina wykładowa trwa min. 45 min.
12. Wynagrodzenie dla kadry wykładowej wynosi nie więcej niż 300 zł za jedną godzinę wykładową.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Harmonogram realizacji zadań.
3. Koszt zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu, w tym koszt jednostkowy przeszkolenia uczestnika.
4. Posiadane doświadczenie.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.

1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy oddzielnie na każdy rok realizacji (dokument zapisany w programie Word).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii” w 2013 i 2014 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych oraz zakres realizowanych zadań na rok 2014 mogą ulec zmianie, będą potwierdzone po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 oraz po zatwierdzeniu treści Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na dany rok budżetowy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2013 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-05
Data publikacji:
       2013-07-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
2013-08-16Marlena Woźniak dodano: Jednostki spełniające wymogi formalne
2013-07-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4726 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.