nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministranr ogłoszenia: 153206                             poz. 1366


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministra
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie korespondencji związanej z adresowanymi do Ministra Zdrowia zaproszeniami na konferencje, sympozja i inne wydarzenia naukowe,
koordynowanie i realizowanie prac związanych z nadawaniem patronatów Ministra Zdrowia, w tym prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków o patronat oraz udział w komitecie honorowym wpływających do Ministerstwa Zdrowia,
monitorowanie terminowej realizacji decyzji i poleceń Ministra w zakresie spraw związanych z nadawaniem przez Ministra patronatów,
przygotowywanie materiałów w porozumieniu z Gabinetem Politycznym i komórkami merytorycznymi na konferencje, zjazdy, sympozja oraz spotkania z udziałem Ministra Zdrowia bądź z jego przedstawicielami.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, dyspozycyjność i odporność na stres; rzetelność i terminowość, praca wymaga przemieszczania się; wysoka kultura osobista;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na parterze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe,
dwuletnie doświadczenie zawodowe,
znajomość struktury urzędu,
znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia i podziału kompetencji sekretarza i podsekretarzy stanu,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

roczne doświadczenie w administracji publicznej,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
umiejętności interpersonalne,
umiejętność nawiązywania kontaktów,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.08.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministra”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Biurze Ministra (22) 63 49 437 lub w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2007 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.