nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista ds. monitoringu projektów w zakresie ochrony zdrowia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wydziale Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 153205                           poz. 1365


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty ds. monitoringu projektów w zakresie ochrony zdrowia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wydziale Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskich
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
monitorowanie projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych i konkursowych, w celu oceny postępu z ich realizacji oraz wprowadzenia danych do Krajowego Systemu Informatycznego,
przyjmowanie i weryfikacja wniosków beneficjentów systemowych i konkursowych o dofinansowanie projektów oraz wnioski o płatność, w celu oceny projektów i przyjęcia do realizacji oraz sprawdzenia prawidłowości wydatkowania środków oraz wprowadzenia danych do Krajowego Systemu Informatycznego,
monitorowanie działań realizowanych przez bezpośrednich wykonawców projektów, w celu oceny postępu z ich realizacji oraz zasadności wyboru przez beneficjentów systemowych i konkursowych danego wykonawcy,
przekazywanie informacji z realizacji projektów komórce odpowiedzialnej za sporządzanie informacji miesięcznych oraz sprawozdań okresowych z realizacji działania w zakresie ochrony zdrowia, w celu sporządzenia syntetycznych sprawozdań,
prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów,
prowadzenie szkoleń dla beneficjentów systemowych i konkursowych na terenie kraju, w celu przekazywania informacji na temat zasad zarządzania projektami i eliminowania nieprawidłowości w ich wdrażaniu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca pod presją czasu; występują sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektów oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w celu pozyskania wymaganych informacji oraz uzgodnienia stanowiska w warunkach znacznych ograniczeń czasowych; krajowe wyjazdy służbowe;

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
2 lata doświadczenia w pracy, w tym 1 rok doświadczenia w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich,
wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności zasady tworzenia i realizacji projektów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, kształcenia kadr medycznych oraz jakości usług medycznych,
wiedza z zakresu funduszy europejskich,
umiejętność gromadzenia i analizy danych,
zdolności komunikacyjne.

wymagania dodatkowe:

doświadczenie we współpracy z instytucjami unijnymi,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami,
przeszkolenie z zakresu użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13,
umiejętność współpracy,
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych,
umiejętność rozwiązywania oraz zapobiegania problemom,
umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać o dnia 02.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskich”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich - (22) 53-00-165,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1723 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.