nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 153204                       poz. 1364

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych
w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynowanie działań merytorycznych związanych z wdrażaniem w ramach NMF i MF EOG Funduszy Współpracy Dwustronnej na poziomie programów operacyjnych w celu ułatwienia współpracy między podmiotami polskimi a instytucjami z państw – darczyńców,
prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w zakresie związanym z realizacją projektów w ramach MF EOG i NMF w celu przekazywania informacji m.in. na temat współpracy dwustronnej,
prowadzenie prac związanych z oceną formalną oraz merytoryczno – techniczną wniosków aplikacyjnych w celu przyjęcia projektów do realizacji, a także rozpatrywanie odwołań w ramach wdrażania MF EOG i NMF,
monitorowanie na bieżąco działań realizowanych przez beneficjentów projektów MF EOG i NMF, w których pełniona jest funkcja opiekuna projektów, w tym: uczestnictwo w zawieraniu umowy finansowej, weryfikacji i akceptacji wystąpień o zmianę warunków realizacji projektów, w celu oceny postępu w realizacji przedsięwzięć i poprawności oraz zasadności dokonywanych wydatków, a także usprawnienia realizacji nadzorowanych projektów,
weryfikowanie i akceptacja od strony merytorycznej dokumentów sprawozdawczych z realizacji powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG w celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków publicznych oraz oceny postępu w realizacji przedsięwzięć,
prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG,
prowadzenie bazy danych na temat wdrażania powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG w celu monitorowania postępów w realizacji projektów,
prowadzenie aktualizacji strony internetowej poświęconej Funduszowi Współpracy Dwustronnej w celu ułatwienia współpracy między podmiotami polskimi a instytucjami z państw - darczyńców.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; częste wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie - wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub europeistyki lub politologii lub pokrewne,
1,5 roku stażu pracy w obszarze współpracy międzynarodowej w ramach administracji publicznej lub organizacjach międzynarodowych lub w obszarze wdrażania funduszy europejskich,
znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
wiedza z zakresu funduszy europejskich, w szczególności Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
wiedza z zakresu relacji Polski oraz Państw-Darczyńców.

wymagania dodatkowe:

przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego,
znajomość języka norweskiego na poziomie A2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie C1,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich (22) 53-00-263,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1888 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.