nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Inspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 153365                                       poz. 1370


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora w Wydziale ds. Wynagrodzeń
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizacja finansowa wyroków sądowych dla poszkodowanych pacjentów w procesie leczenia w byłych ZOZ, dla których Minister Zdrowia był organem założycielskim,
rozliczanie rezerw celowych dotyczących wypłat rent, odszkodowań i innych kwot wynikających z wyroków sądowych,
sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników MZ, naliczanie należnych wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników MZ, realizujących projekty unijne, naliczanie należnych wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
naliczanie należnych pracownikom składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąceń oraz dokonywanie wypłat dla pracowników i odprowadzanie potrąconych kwot z wynagrodzenia,
naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych zapomóg emerytom MZ oraz roczne rozliczenie pobranego podatku,
zamawianie środków finansowych krajowych i unijnych na wszystkie wypłaty zgodnie z klasyfikacją budżetową,
sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach pracowników MZ,
prowadzenie rozliczeń i uzgodnień z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej powyżej 4 godz. dziennie; wskazana dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze w części pałacowej; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku w drugim skrzydle; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: średnie ekonomiczne,
roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
znajomość przepisów dotyczących podatków dochodowych od osób fizycznych,
znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,
umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows - Word, Excel),
umiejętność analitycznego myślenia.


wymagania dodatkowe:

znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: SIMPLE, PŁATNIK, VideoTEL, TREZOR oraz portalu komunikacyjnego BGK-zlecenia,
rzetelność,
systematyczność,
terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
komunikatywność,
umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 07.08.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „inspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63-49-494,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-24
Data publikacji:
       2013-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1599 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.