nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Referendarz w Departamencie Analiz i Strategiinr ogłoszenia: 153482

poz. 1371MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
referendarza w Departamencie Analiz i Strategii
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wspieranie pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz danych (ze szczególnym uwzględnieniem danych ekonomicznych) służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych (ekonometrycznych, statystycznych) służących analizie wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych.
- wspomaganie opracowania i procesu modyfikacji narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych (ekonometrycznych, statystycznych), umożliwiających dokonanie oceny wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych.
- udział w przygotowywaniu analiz mających na celu wsparcie odpowiednich komórek Ministerstwa Zdrowia w określeniu optymalnego kształtu interwencji regulacyjnych o charakterze strategicznym i zwiększenie jakości informacji o skutkach społeczno-ekonomicznych,
- udział w procesie oceny wybranych dokumentów (w tym projektów regulacyjnych) w zakresie wymagającym analizy ilościowej lub wykorzystania modeli ekonomicznych,
- wykonywanie zadań usprawniających przygotowywanie analiz wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, pod względem jakości informacji dotyczącej skutków społeczno-ekonomicznych, a w szczególności metodologii ilościowej oceny skutków regulacji.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka i ekonometria lub finanse i rachunkowość, lub matematyka, lub fizyka, lub metody ilościowe w ekonomii,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- umiejętność tworzenia ekonomicznych modeli stochastycznych,
- znajomość statystyki i ekonometrii,
- znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
- znajomość SQL,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
- umiejętność analitycznego myślenia,
- kreatywność,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze analiz statystycznych,
- znajomość teorii ekonomii,
- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów publicznych i ochrony zdrowia,
- umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++),
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „referendarz w Departamencie Analiz i Strategii”.


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841 lub w Biurze Kadr (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-30
Data publikacji:
       2013-07-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2331 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.