nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo- Księgowych w Biurze Dyrektora GeneralnegoNr ogłoszenia: 153769                   poz. 1373MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
starszego specjalisty
w Wydziale Finansowo- Księgowych w Biurze Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych związanych z wydatkowaniem środków unijnych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, oraz załącznikami merytorycznymi,
angażowanie projektów umów w ramach wydatków ze środków unijnych na kontach pozabilansowych,
sporządzanie zleceń płatniczych w systemie BGK – zlecenia oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
bieżące analizowanie wykonania wydatków budżetowych w ramach środków unijnych,
przygotowywanie i przekazywanie zestawień z wykonania wydatków w ramach środków unijnych,
bieżąca współpraca z departamentami merytorycznymi,
sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wydatkowania środków unijnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
miejsce pracy w siedzibie urzędu,
zbieranie oraz przetwarzanie informacji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
pokój na parterze,
praca siedząca przy komputerze,
toaleta dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w skrzydle budynku B i C.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie – wyższe o profilu ekonomicznym,
doświadczenie – co najmniej dwuletnie, na stanowisku o podobnym charakterze,
znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
znajomość przepisów wykonawczych, dot. rachunkowości budżetowej,
umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCEL).

wymagania dodatkowe:

znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
znajomość programu finansowo – księgowego FK,
znajomość programu obsługi bankowej Video-Tel,
znajomość programu obsługi bankowej BGK – zlecenia,
umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
umiejętność sprawnej pracy w warunkach stresowych,
sumienność i systematyczność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: starszy specjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska
Dodatkowe informacje można uzyskać w: Biurze Dyrektora Generalnego pod nr tel. (22) 63-49-309 lub w Biurze Kadr pod nr tel. (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-13
Data publikacji:
       2013-08-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1508 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.