nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnychnr ogłoszenia:153775                             poz. 1374


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie opinii Departamentu w odniesieniu do nowych i nowelizowanych aktów prawnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych oraz w razie konieczności uczestnictwa w konferencjach uzgodnieniowych,
uczestniczenie w pracach nad rozliczaniem realizacji zadań w układzie zadaniowym oraz realizacji innych zadań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych
przygotowywanie projektów decyzji i umów pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
przygotowywanie wyjaśnień i opinii w zakresie aktów prawnych będących we właściwości merytorycznej Departamentu oraz współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w ustalaniu wykładni i jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów,
uczestniczenie w opracowywaniu i nowelizacji projektów aktów prawnych z zakresu zadań realizowanych przez Departament, w szczególności dotyczących przystosowania struktury jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz skarg i wniosków wpływających do Departamentu, jak również przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie,
uczestniczenie w opracowywaniu regulaminów, opisów stanowisk oraz zakresów obowiązków pracowników Departamentu.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na 2 piętrze z możliwością podgrzewania i przechowywania posiłków, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w skrzydle A i C budynku;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe administracyjne,
2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach w administracji publicznej,
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
znajomość ustawy o finansach publicznych,
znajomość zasad funkcjonowania elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce,
znajomość ustaw o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz aktów wykonawczych,
zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

1 rok na stanowiskach związanych z realizacją przygotowań na potrzeby obronne państwa lub sytuacji kryzysowych,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność sprawnego analizowania informacji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
operatywność w sytuacjach trudnych i pod presją czasu (stresowych);
dyspozycyjność,
sprawność w posługiwaniu się komputerem w zakresie: edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz Internetem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego,
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.),
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 28.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych”.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych - (22) 63-49-412,
w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-13
Data publikacji:
       2013-08-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2141 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.