nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowianr ogłoszenia: 153777                       poz. 1375


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
przygotowywanie założeń do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski osób prawnych i instytucji oraz interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
udzielanie informacji telefonicznych w sprawach związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz systemu ochrony zdrowia,
znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem i finansowaniem świadczeń gwarantowanych,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność pracy pod presją czasu,
odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia (22) 63 49 277,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-13
Data publikacji:
       2013-08-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2017 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.