nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnychnr ogłoszenia: 153982                               poz. 1376MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie przedsięwzięć z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
udział w opracowywaniu i aktualizacji planu zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym oraz określanie zadań dla organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie zarządzania kryzysowego,
współpraca z innymi ministerstwami i organami centralnymi w zakresie planowania cywilnego dotyczącego procedur reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego,
zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa w systemie 8 godzinnym w dniach od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej zmiany systemu czasu pracy na system zmianowy 12 godzinny, również w soboty, niedziele i święta (w ramach zastępstwa innego pracownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu lekarskim); praca wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w skrzydle B i C budynku;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach w administracji publicznej,
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym wraz z aktami wykonawczymi,
znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
znajomość ustawy o stanie wyjątkowym,
znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
znajomość ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasad jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
znajomość ustawy o działalności leczniczej,
znajomość procedur administracyjnych,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego lub podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
1 rok doświadczenia na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym lub ratownictwem medycznym,
wiedza ogólna o systemowych działaniach podejmowanych w sytuacjach kryzysowych w państwach sąsiadujących,
dyspozycyjność,
umiejętność analitycznego myślenia, sprawnego działania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych i pod presją czasu (stresowych).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 05.09.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych”.

Inne informacje:


W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych - (22) 63-49-412,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-22
Data publikacji:
       2013-08-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1795 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.