nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznegonr ogłoszenia: 154053                               poz. 1379


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizowanie zadań związanych z opieką paliatywną i hospicyjną, sprawowaną w domu chorego, poradni medycyny paliatywnej, oddziałach stacjonarnych opieki paliatywnej i ośrodkach opieki dziennej oraz przez szpitalne zespoły wspierające, w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy i rozwoju opieki nad osobami w końcowym okresie życia,
przygotowywanie informacji, opinii, analiz oraz sprawozdań na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce,
rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami,
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych merytorycznie z realizowanymi zadaniami oraz opracowywanie założeń merytorycznych do projektów aktów prawnych,
uczestniczenie w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych, związanych z poprawą opieki w dziedzinie medycyny paliatywnej,
analiza i opiniowanie dokumentów oraz uczestniczenie w pracach z zakresu działań dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej, pozostających we właściwości Wydziału,
realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, w szczególności przygotowywanie merytoryczne wkładów w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub z zakresu zdrowia publicznego,
3-letnie doświadczenie zawodowe związane z działalnością w ochronie zdrowia,
znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności regulacji prawnych dotyczących opieki i profilaktyki zdrowotnej,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w tym w obszarze ochrony zdrowia,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-26
Data publikacji:
       2013-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1578 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.