nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD2013-11-06 Unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatora lub realizatorów
2013-09-17 lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie zagadnień związanych z profilaktyką zdrowotną, a także utworzenie, wdrożenie i zweryfikowanie skuteczności działania kompleksowego programu pierwotnej prewencji chorób naczyniowo-sercowych rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic, możliwego do wdrożenia w gminach średniej wielkości.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki bieżące) w zakresie analizy, epidemiologii i profilaktyki obejmuje przeprowadzenie serii spotkań ze specjalnie przeszkolonymi doktorantami, absolwentami oraz studentami z kierunków studiów medycznych i zdrowotnych. W ramach zadania prowadzone będą działania w dwóch zasadniczych obszarach: ogólnopopulacyjnej oraz wśród pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Działania ogólnopopulacyjne skupią się w sferze stylu życia, w tym na ograniczaniu czynnej i biernej ekspozycji na dym tytoniowy, właściwym odżywianiu czy też roli aktywności fizycznej dla zdrowia. W stosunku do ludzi z grupy wysokiego ryzyka, działania ukierunkowane będą na zwiększenie liczby uczestników badań profilaktycznych oraz na uzupełnienie programu profilaktyki chorób naczyniowo-sercowych o strukturalną interwencję, polegającą na objęciu skuteczną opieką pacjentów z wykrytym wysokim ryzykiem.
Wybór podmiotu realizującego zadanie przewidziany jest w zakresie:

Zadanie A)
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM, na okres obejmujący lata 2013-2014 (załącznik 3a).

Zadanie B)
Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej, na okres obejmujący 2013 r. (załącznik 3b).
załącznik nr 3 a,b - w formacie *rtf
załącznik nr 3 a,b - w formacie *pdf

W konkursie na realizację wymienionych wyżej zadań oferty mogą być rozpatrywane łącznie na zadanie A i zadanie B lub oddzielnie, w związku z tym dopuszcza się złożenie oferty na realizację jednego z ww. zadań.

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełniony załącznik nr 1,2a,2b,2c*
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 a, b, c - w formacie *rtf
załącznik nr 2 a, b, c - w formacie *pdf
4) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w przypadku podmiotów leczniczych.
5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6) statut jednostki,
7) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
8) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
9) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
10) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
11) oświadczenie oferenta o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
12) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 3a pn.: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM, załączniku nr 3b pn.: Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej oraz informacja, iż program będzie zrealizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załącznikach.*

*W przypadku złożenia oferty tylko na zadanie A wymagane załączniki to: 1,2a,2b,3a, w przypadku złożenia oferty tylko na zadanie B wymagane załączniki to: 1,2c,3b.

ZADANIE A

Wymagania merytoryczne dla zadania A:
1) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności dane o:
- wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w prowadzeniu i realizacji badań dotyczących prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego,
2) oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych do realizacji w ramach zadania pn. Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM, w tym:
- wskazanie 6 województw w których realizowane będzie zadanie w 2013 r. oraz województw w których realizowane będzie zadanie w 2014 r.
- liczbę szkół licealnych w województwach w których realizowane będzie zadanie w poszczególnych latach dla ok. 10 000 tysięcy uczniów,
- określenie kosztów związanych z przeszkoleniem doktorantów, absolwentów oraz studentów z kierunków studiów medycznych i zdrowotnych,
- określenie kosztów związanych z przeprowadzeniem co najmniej 3 godzin lekcyjnych dla każdej klasy wytypowanej do udziału w programie,
- wskazanie sposobu wykorzystania i dystrybucji materiałów opracowanych w poprzedniej edycji programu, a także zaangażowania doktorantów uczestniczących w poprzedniej edycji programu.
3) odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w latach 2013 - 2014.

Oferta na realizację zadania A powinna spełniać następujące warunki:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu programu „POLKARD” na 2013 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo-finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2013 i 2014, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) z informacją merytoryczną zawartą w zał. nr 2a i 2b, tabela nr 1.

Kryteria oceny ofert na realizację zadania A:
1. Ogólnopolski zasięg programu w zakresie zadania „Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM”,
2. Harmonogram realizacji zadania w poszczególnych latach zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania,
3. Doświadczenie w zakresie prewencji chorób układu krążenia i przygotowanie kadry do realizacji zadania.
4. Współpraca z innymi ośrodkami przy realizacji zadania.

ZADANIE B

Wymagania merytoryczne dla zadania B:
1) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności dane o:
- wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem zadania,
- doświadczeniu w prowadzeniu i realizacji badań dotyczących prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego,
2) oferta realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych do realizacji w ramach zadania pn. Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej wraz z uzasadnieniem realizacji zadania w danej gminie obejmującej populację 20 000- 40 000 osób,
3) stosowne oświadczenie wskazujące podmioty gotowe do podjęcia współpracy przy realizacji ww. zadania,
4) odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2013 r. zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2c do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania.

Oferta na realizację zadania B powinna spełniać następujące warunki:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu programu „POLKARD” na 2013 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo-finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2013 powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) z informacją merytoryczną zawartą w zał. nr 2c, tabela nr 1.
3. W zakresie zadania „Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej” zadanie musi być podjęte w średniej wielkości pozawielkomiejskiej gminie zainteresowanej realizacją długofalowej polityki zdrowotnej z zakresu prewencji chorób naczyniowo – sercowych.

Kryteria oceny ofert na realizację zadania B:
1. Harmonogram realizacji zadania zawierający opis planowanych do podjęcia działań, wraz z określeniem terminu ich realizacji i szczegółowej kalkulacji kosztów każdego działania,
2. Doświadczenie w zakresie prewencji chorób układu krążenia i przygotowanie kadry do realizacji zadania.
3. Współpraca z innymi ośrodkami w realizacji zadania.
4. Współpraca z władzami gminy wytypowanej do realizacji ww. zadania oraz przedsiębiorcami regionu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013”– Analizy, epidemiologia i profilaktyka – ZADANIE A: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM oraz ZADANIE B: Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej. Dane formalne oferty.
(w przypadku składania oferty na jedno zadanie należy wpisać nazwę jednego zadania)

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program „POLKARD 2013”- Analizy, epidemiologia i profilaktyka – ZADANIE A: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM. Dane merytoryczne oferty.

Trzecia koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
3) Konkurs – Program „POLKARD 2013”- Analizy, epidemiologia i profilaktyka – ZADANIE B: Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej. Dane merytoryczne oferty.

Wszystkie trzy odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący:
Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – Analizy, epidemiologia i profilaktyka – ZADANIE A: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM oraz ZADANIE B: Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej. (w przypadku składania oferty na jedno zadanie należy wpisać nazwę jednego zadania)
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2013 r. do godziny 16:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na realizację zadania w roku 2014 jak również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa na dany rok.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-28
Data publikacji:
       2013-08-28
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-11-06
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-06Marlena Woźniak dodano: Unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatora lub realizatorów
2013-09-17Marlena Woźniak dodano: lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań
2013-08-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4635 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.