nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki ZdrowotnejNr ogłoszenia: 154336

poz. 1382MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestnictwo w prowadzeniu prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programów zdrowotnych,
- współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedury konkursowej oraz przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programów zdrowotnych,
- monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach programów zdrowotnych,
- opracowywanie bieżącej oceny oraz rocznego sprawozdania z realizowanych programów zdrowotnych,
- opracowywania aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej z zakresu zadań Wydziału,
- przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach programów zdrowotnych,
- współpraca z realizatorami programów zdrowotnych wyłonionymi w drodze konkursu ofert, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, ze specjalistami, ekspertami, środowiskami zawodowymi i społecznymi związanymi z zagadnieniami dotyczącymi realizacji programów,
- opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych programach zdrowotnych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, ekonomiczne, medyczne lub z zakresu zdrowia publicznego,
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.09.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22) 63 49 363 lub
w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1780 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.