nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista do spraw obsługi prawno-organizacyjnej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora GeneralnegoNr ogłoszenia: 154340

poz. 1384MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista do spraw obsługi prawno-organizacyjnej w Wydziale
Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego w zakresie spraw będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego oraz zarządzeń Ministra regulujących kwestie organizacji Ministerstwa, a także opracowywanie propozycji procedur odnoszących się do określonych aspektów funkcjonowania Ministerstwa, w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania MZ,
- opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych w celu przygotowania dla dyrektora Biura opinii zawierającej w określonych przypadkach także propozycje zmian do proponowanych rozwiązań prawnych oraz uczestnictwo w posiedzeniach komisji uzgodnieniowych,
- opiniowanie wniosków komórek organizacyjnych w sprawie zmiany ich struktury organizacyjnej, opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
- współuczestnictwo w koordynacji działań pracowników Ministerstwa wobec czynności podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procedury obowiązującej w MZ, jak również uczestniczenie w spotkaniach z podmiotami prowadzącymi działalność lobbingową oraz sporządzanie notatek z ww. spotkań,
- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań (przygotowywanie analiz i opinii, w celu zapewnienia odpowiedniego jakościowo oraz terminowego załatwienia sprawy),
- przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego analiz, informacji i opinii w zakresie wybranych aspektów procedur decyzyjnych dotyczących funkcjonowania urzędu oraz w sprawach zleconych przez Dyrektora Generalnego, a także przygotowywanie propozycji zmian procedur, w celu zapewnienia rzetelnej informacji odnośnie organizacji urzędu,
- przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Generalnego, przedkładanie ich do podpisu Ministra Zdrowia lub Dyrektora Generalnego w celu zapewnienia możliwości podejmowania czynności przez ustanowionych przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora Generalnego pełnomocników,
- przygotowywanie materiałów na stronę intranetową Ministerstwa w celu zapewnienia aktualnych informacji w zakresie działania Biura.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

- wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
- 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą prawną lub legislacyjną,
- znajomość regulacji dotyczących działalności lobbingowej,
- znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej,
- znajomość organizacji urzędu,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność redagowania pism,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej,
- studia podyplomowe w zakresie legislacji,
- szkolenia w zakresie technik legislacyjnych, w zakresie opiniowania aktów prawnych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego – (22) 63 49 316,
- w Biurze Kadr – (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1547 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.