nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i InwestycjiNr ogłoszenia: 154341

poz. 1385MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Inwestycji
w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- zbieranie wniosków od jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie programów wieloletnich, pozostałych zadań budowlanych finansowanych z części 46 – Zdrowie oraz prowadzenie ich ewidencji,
- sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków,
- nadzór merytoryczny nad realizacją poszczególnych zadań budowlanych oraz sprawdzanie dokumentów merytorycznych, finansowych i rozliczeniowych realizowanych inwestycji,
- przygotowywanie materiałów będących podstawą do wydania decyzji Ministra Zdrowia, zatwierdzającej program inwestycji i wartość kosztorysową inwestycji,
- opracowywanie materiałów informacyjnych z wykonania budżetu za dany rok oraz do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,
- wizytacje okresowe realizowanych zadań budowlanych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, praca związana jest z krajowymi wyjazdami służbowymi;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na parterze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

- wykształcenie: wyższe techniczne,
- 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z realizacją inwestycji,
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość prawa budowlanego,
- znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
- biegła znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word,
- kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe architektoniczne lub ogólnobudowlane,
- roczne doświadczenie w administracji publicznej,
- uprawnienia projektowe lub wykonawcze np. budowlane, sanitarne,
- znajomość procedur administracyjnych,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
- umiejętność organizacji pracy,
- znajomość obsługi komputera w tym: MS Access oraz MS Power Point.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr , ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 587,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1558 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.