nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 18 września 2013 rokuOgłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia nr 7-12
w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013r.
NA OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013r. na obszar województwa podkarpackiego wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, ( definicje świadczeń wysokospecjalistycznych)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny:
7) Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
8) Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
9) Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
10) Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
11) Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
12) Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami ( wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 11 października 2013 r.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 18 września 2013 roku.
2) Projekty wzorów umów
5. Miejsce i termin składania ofert

Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2013 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem: srpw.csioz.gov.pl. W celu uzyskania loginu i hasła przez podmioty, przystępujące do konkursu po raz pierwszy, należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres:

m.dziewulski@mz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwę podmiotu leczniczego, dane osobowe osoby reprezentującej Świadczeniodawcę, dane kontaktowe (nr telefonu, nr fax oraz e-mail)

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.


II Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
Dodatkowo należy załączyć:
- odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- statut jednostki;
- kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
2) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
3) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
4) oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.

2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
2) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
3) kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem
4) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
5) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
a. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego
b. Oświadczenie o warunkach lokalowych

III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
Oferty należy składać na formularzach udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: srpw.csioz.gov.pl
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi.
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń nakazy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

W systemie elektronicznym służącym do składania oferty świadczenia będą oznaczone liczbą odpowiadającą pozycji świadczenia określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139 poz. 1140).

Warszawa, dnia 18 września 2013

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
/-/Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-18
Data publikacji:
       2013-09-18
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 7532 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.