nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Polityki ZdrowotnejNr ogłoszenia: 1864

poz. 1388MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- nadzór nad przygotowywaniem do realizacji programów zdrowotnych zgłoszonych przez uprawnione podmioty oraz realizacją procedury ich wdrożenia, zawieraniem umów, monitorowaniem realizacji oraz rozliczaniem pod względem merytorycznym programów zdrowotnych realizowanych przez Departament,
- nadzór nad realizacją zadań z zakresu transplantologii komórek, tkanek i narządów w Rzeczypospolitej Polskiej,
- nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”,
- pełnienie roli beneficjenta systemowego w zakresie wdrażania i rozliczania finansowego projektu systemowego pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad funkcjonowaniem publicznej służby krwi.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne; bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
- co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
- znajomość przepisów ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”,
- znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość zagadnień prawa wspólnotowego z zakresu transplantologii,
- znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
- znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,
- umiejętność prowadzenia negocjacji,
- umiejętność kierowania zespołem pracowniczym.

pożądane:

- co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia lub administracji rządowej,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
- oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne;
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe;
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej”.

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy i należy dołączyć go w zamkniętej i opisanej kopercie.
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2a do ustawy.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-19
Data publikacji:
       2013-09-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2004 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.