nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Wyrobów Medycznych w Departamencie Polityki Lekowej i FarmacjiNr ogłoszenia: 154628

poz. 1393MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Wyrobów Medycznych
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawozdań, opracowań i analiz w zakresie wyrobów medycznych.
- monitorowanie rynku wyrobów medycznych oraz parametrów technicznych związanych z wyrobami medycznymi,
- współpraca z krajowymi jednostkami notyfikowanymi w zakresie spraw związanych z autoryzacją ministra właściwego ds. zdrowia,
- współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie spraw dotyczących wyrobów medycznych,
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym z organami Unii Europejskiej w zakresie realizowanych zadań,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma związane z realizowanymi zadaniami.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,
- 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie wyrobów medycznych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
- znajomość problematyki z zakresu wyrobów medycznych,
- umiejętność przygotowywania analiz,
- umiejetność argumentacji i negocjacji,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- znajomość zasad funkcjonowania rynku wyrobówm medyczych,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 07.10.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Wyrobów Medycznych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji (22) 63 49 553,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-20
Data publikacji:
       2013-09-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-20Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1705 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.