nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w WarszawieOgłoszenie
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
przy ul. Miodowej 15.


1. Lokal składa się z pomieszczenia nr 059 o powierzchni 40,38 m2 i pomieszczenia nr 058 o powierzchni 10,00 m2. Lokal jest wyposażony w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, teleinformatyczną, centralne ogrzewanie oraz specjalistyczny system wentylacji.

2. Sprzęt gastronomiczny, AGD, meble kuchenne, stoliki i krzesła w sali konsumpcyjnej oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia bufetu pracowniczego zapewnia Najemca.

3. Powyższy lokal przeznaczony jest do najmu na okres 2 lat. Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu.

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na najem lokalu.

5. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 i załącznika nr 2,
b) wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) aktualnego - wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
d) co najmniej 2 (dwóch) referencji w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności, potwierdzających posiadanie doświadczenia w prowadzeniu bufetu pracowniczego wystawionych Najemcy przez Wynajmującego mu lokal,
e) wypełnionego i podpisanego oświadczenia - załącznik nr 4.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 należy złożyć w oryginale podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela oferenta lub przedłożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 października 2013 r., godzina 12.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta konkursowa na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu pracowniczego - nie otwierać do dnia 10 października 2013 r., do godz. 12.30”.

7. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 10 października 2013 r., o godz. 12.30, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

8. W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z p. Grzegorzem Dąbrowskim nr tel. (22) 634-94-68 lub p. Jerzym Jurkowskim nr tel. (22) 634-96-36 w godz. 10.00 - 12.00.

9. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a oferentem wybranym w konkursie.

Załączniki:
Formularz oferty - zał. Nr 1
Propozycja menu - zał. Nr 2
Projekt technologii lokalu gastronomicznego - zał. Nr 3
Oświadczenie - zał. Nr 4
Projekt umowy - zał. Nr 5
Regulamin konkursu ofert na prowadzenie bufetu pracowniczego

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-02
Data publikacji:
       2013-10-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3177 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.