nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 154931                             poz. 1399

MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz likwidatura dokumentów,
dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych, między innymi dokumentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytowych i innych,
ewidencja planów rzeczowo – finansowych w systemie finansowo – księgowym,
analizowanie sald bankowych i kasy oraz uzgadnianie kont rozrachunkowych,
przygotowywanie przelewów do banku (dotyczy rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i depozytowego),
rozliczanie magazynu urzędu,
prowadzenie kasy urzędu podczas nieobecności kasjera.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji; wykonywanie zadań kasjera wiąże się
z odpowiedzialnością finansową, wyjazdami do banku i na pocztę;


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na parterze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym,
co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej wraz z przepisami wykonawczymi,
znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS (Word, Excel).

wymagania dodatkowe:

znajomość programu finansowo – księgowego FK,
znajomość programu obsługi bankowej Video-Tel,
umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
umiejętność sprawnej pracy w warunkach stresowych,
uczciwość, sumienność i systematyczność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.10.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Finansowo – Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63-49-309 lub w Biurze Kadr (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-08
Data publikacji:
       2013-10-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1335 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.