nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategiinr ogłoszenia: 155014 poz. 1401


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych
w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz tworzenia baz danych służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych (ekonometrycznych, statystycznych) służących analizie wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych w obszarze zdrowia,
opracowanie i modyfikacja narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych (ekonometrycznych, statystycznych), umożliwiających dokonanie oceny wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych w obszarze zdrowia,
przygotowywanie analiz mających na celu wsparcie odpowiednich komórek Ministerstwa Zdrowia w określeniu optymalnego kształtu interwencji regulacyjnych o charakterze strategicznym i zwiększenie jakości informacji o skutkach społeczno-ekonomicznych,
ocena wybranych dokumentów (w tym projektów regulacyjnych) w zakresie wymagającym analizy ilościowej lub wykorzystania modeli ekonomicznych,
wykonywanie zadań usprawniających przygotowywanie analiz wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, pod względem jakości informacji dotyczącej skutków społeczno-ekonomicznych, a w szczególności metodologii ilościowej oceny skutków regulacji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka i ekonometria lub finanse i rachunkowość, lub matematyka, lub fizyka, lub metody ilościowe w ekonomii,
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze analiz ilościowych w sektorze publicznym lub prywatnym, lub w badaniach naukowych,
znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
znajomość teorii ekonomii,
znajomość statystyki i ekonometrii,
znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
znajomość SQL, Java,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
umiejętność analitycznego myślenia,
kreatywność,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego (poziom B2),
co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze analizy statystycznej w sektorze ochrony zdrowia,
znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++),
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.10.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista do spraw analiz ekonomicznych i budowy modeli ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Analiz i Strategii (22)63 49 841,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-10
Data publikacji:
       2013-10-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1268 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.